Verkiezingsprogramma
2022 - 2026


Pro Actief voor een geweldig Goirle!

Dit programma geeft invulling aan de wijze waarop we als Pro Actief Goirle in de volgende raadsperiode onze uitgangspunten willen realiseren in Goirle en Riel:

Goed Wonen - Goed Werken - Goed Samenleven -Geweldig genieten?

Ook de komende raadsperiode werken we eraan om in onze mooie gemeente, met de kernen Riel en Goirle, een plek te bieden waar iedereen kan wonen, werken, opgroeien en genieten. De gemeenteraad van Goirle heeft in 2021 een mooie omgevingsvisie vastgesteld. Het is nu zaak de verwerkelijking daarvan te bevorderen om een sociaal, groen en duurzaam Goirle te realiseren voor iedereen. Nu en voor de generaties na ons. Pro Actief Goirle ziet zich als dé partij die daar actief aan werkt. 

Samen voor ons allen

Verbinding zoeken en de dialoog aangaan met burgers, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties: dát typeert onze partij. Pro Actief Goirle is de partij die keuzes maakt en de verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes ook neemt. We onderbouwen keuzes altijd met argumenten, ook als dat betekent dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Het algemeen belang staat daarbij altijd voorop, gebaseerd op onze duurzame en sociale beginselen.

Stimuleren van initiatief

De lokale overheid faciliteert, stimuleert en ondersteunt zelforganisatie. In het sociale verkeer en ook in het ruimtelijk domein komen inwoners er onderling vaak prima uit.  Het aantal burgerinitiatieven groeit, we juichen dat toe en geven dit actief burgerschap de ruimte. Op die manier worden initiatieven inzake sociale en culturele ontwikkeling, duurzame energie, vergroening en verantwoord waterbeheer makkelijker realiseerbaar. Als dit belemmerd wordt door juridische hindernissen of overbodige regelgeving heffen we die op.

 

Wonen in het groen

Goirle heeft binnen de regio Hart van Brabant vooral een woonfunctie. Wonen wordt daarom een belangrijk speerpunt van Pro Actief Goirle.  Goed wonen betekent dat er voldoende woningen beschikbaar in een omgeving waarin het aangenaam is om er te wonen, los van leeftijd, inkomen of gezinssituatie.

Voldoende woningen

In de periode die achter ons ligt heeft Pro Actief Goirle er alles aan gedaan om tempo te krijgen in het realiseren van voldoende woningen voor inwoners van Goirle en Riel. Met moties en amendementen is er voor gezorgd dat in het beleid voldoende aandacht is voor alle doelgroepen. Helaas is in de uitvoering een behoorlijke achterstand ontstaan in het realiseren van betaalbare woningen voor starters en senioren. Pro Actief Goirle zal er in de komende periode alles aan doen om deze achterstand in te lopen. Betaalbare woningen voor iedereen, dat is waar wij ons voor blijven inspannen. Als dat het voeren van actieve grondpolitiek vereist, dan kiezen we daarvoor.

De Goirlese driehoek is met de Zuidrand, Bakertand en laatste fase van de Boschkens zowat volgebouwd. Ruimte voor grotere projecten zal vanaf nu vooral in Riel gevonden moeten worden. We zien het als onze taak er voor te zorgen dat er daar voldoende bouwgrond beschikbaar komt. Verplaatsen van Sportpark Van den Wildenberg is voor Pro Actief Goirle geen optie.

Duurzame woningen

Pro Actief Goirle vindt dat alle nieuw te bouwen woningen energieneutraal uitgevoerd moeten worden. De energieprestatie van de bestaande woningvoorraad moet zo snel mogelijk verbeterd worden. De oudere woningvoorraad moet in aanmerking komen voor een combinatie van subsidie en duurzaamheidsleningen om het voor alle bewoners mogelijk te maken te isoleren en de warmtebron aan te passen. Daarom pleit Pro Actief Goirle voor een verruiming van de duurzaamheidsleningen en isolatiesubsidies zodat iedereen kan bijdragen aan verduurzaming zonder dat dat ten koste gaat van het besteedbaar inkomen.

Groene omgeving

De gemeente Goirle is groen. Zowel in Riel als Goirle zijn de woonwijken ruim opgezet met veel groen en bomen. Pro Actief Goirle biedt de beste garantie voor het behoud van dat groene karakter. Aan de basis van voldoende en gezond groen ligt voldoende water, een humusrijke bodem en schone lucht. Zonder onderhoud en aanpassen aan de klimaatverandering wordt het groene karakter bedreigd. Bomen hebben water nodig maar dragen ook bij aan het vasthouden van water in de ondergrond.

Pro Actief Goirle doet er alles aan om plantsoenen en groene zones te voorzien van water. Het afkoppelen van regenwater van de woningen moet daarvoor zorgen. De groene longen zorgen voor een groene beleving en vergroten daarmee het woonplezier van onze inwoners. Groene longen moeten ook in nieuw te ontwikkelen bouwprojecten gerealiseerd worden en waar mogelijk met elkaar verbonden.

Eigen omgeving

Pro Actief Goirle zet zich in om woningen levensloopbestendig te maken. Ook inwoners met een laag inkomen moeten hun woning levensloopbestendig kunnen maken. Zo kunnen zo veel mogelijk inwoners zo lang mogelijk verantwoord thuis in de eigen omgeving blijven wonen.

 

Duurzaam duurt het langst

Mobiliteit

Mobiliteit moet duurzamer en veiliger worden. Pro Actief Goirle hanteert daarbij als uitgangspunt dat in onze gemeente de voetganger en de fietser op een snelle en veilige manier al hun dagelijkse activiteiten in en om het dorp kunnen doen. Zorgen voor doorgaande voetpaden en goedlopende fietspaden zonder obstakels en drempels zijn daarvoor een voorwaarde.  Voor E-bikes komen er voldoende oplaadpunten op de ontspannings- en winkellocaties. Bij herinrichting moet gestuurd worden op bredere fietspaden die zo zijn ingericht dat ze de reistijd verkorten en op meer fietsstraten waarin de auto te gast is. In woonwijken zou dat overal de voorkeur moeten hebben. Een goede aansluiting op het Brabantse netwerk van snelfietsroutes is daarbij vanzelfsprekend.

Het openbaar vervoer moet weer toegankelijk worden voor alle inwoners. Aanlooproutes van 800 meter zijn voor ouderen en gehandicapten onoverkomelijk. Door te sturen op een herinrichting van het openbaar vervoer kunnen dure taxiritten in het kader van de WMO vermeden worden. Een goede verbinding met het ETZ is daarbij een absolute noodzaak.

Daarnaast bevorderen we het sneller elektrificeren van het autopark door voldoende oplaadmogelijkheden te bieden in de openbare ruimte. We vinden het belangrijk dat de afwikkeling van verkeer in Goirle zowel westwaarts als oostwaarts wordt ontsloten. Dat zorgt er ook voor dat de verkeersafwikkeling van de Bakertand en de Zuidrand goed geregeld wordt.

Hergebruik

Als voorstander van een circulaire economie vindt Pro Actief Goirle dat ook bij afvalverwerking zo weinig mogelijk schakels moeten zitten tussen einde levensduur en hergebruik. Op die manier kunnen ook de kosten van afvalverwerking in de toekomst beperkt worden. Een eigen milieustraat is dan niet noodzakelijk.  

Energie & Warmte

De transitievisie warmte, hoofdonderdeel van de energietransitie, zal deze periode omgezet worden in wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) in de voorbestemde wijken. Pro Actief zal zich richten op de wijze waarop de bewoners hierbij worden betrokken. Uitgangspunt is daarbij dat de transitie voor alle bewoners financieel haalbaar blijkt. Daarnaast dienen de verbeteringen met zo weinig mogelijk overlast te gebeuren. Het efficiënt samenwerken van de gemeente met huiseigenaren, woningbouwverenigingen, ondernemers en bewoners staat hierbij voorop. Einddoel is dat de beschikbare middelen en subsidies maximaal worden benut ten dienste van alle inwoners van onze gemeente.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de voorwaarde voor een duurzame landelijke omgeving. Pro Actief Goirle vindt dat we er in Goirle en Riel alles moeten aan doen om diversiteit in fauna en flora te beschermen en verdere verschraling van de soortenrijkdom tegen te gaan. Daarom onderzoeken en ondersteunen we, in samenwerking met partners, programma’s die biodiversiteit bevorderen. Wij zien onszelf als de beschermers van het Natura2000-gebied Regte Heide & Riels Laag en van natuurwaarden in onze dorpen.

 

Uitnodigend sociaal en inclusief

Iedereen in Goirle en Riel, ongeacht herkomst, inkomen, leeftijd, levensfase, culturele of maatschappelijke achtergrond en religie, moet volwaardig kunnen deelnemen aan onze gemeenschap.

Inclusief

Het deel van onze inwoners met een beperking mag geen belemmering ervaren om actief te zijn in onze gemeenschap. Iedereen moet optimaal deel kunnen nemen aan onze maatschappij.

We erkennen diversiteit en zien de meerwaarde die verscheidenheid kan bieden. De nieuwe Wet inburgering biedt vanaf 2022 voor de gemeente meer regie maar ook meer verantwoordelijkheden. Pro Actief Goirle staat voor echt duurzame integratie van statushouders. Organisaties die statushouders helpen, ondersteunen wij van harte. 

Voor iedereen die om reden van afkomst, herkomst, beperking, leeftijd, geaardheid of inkomen een kansachterstand heeft, bewaakt Pro Actief Goirle dat er voldoende voorzieningen, hulpstructuren en toegankelijke activiteiten zijn, die het voor hen mogelijk maken optimaal te participeren.

Sociaal

In een gemeente met relatief veel welgestelde inwoners heeft de onderkant van de samenleving het extra lastig. Het toegankelijk maken van activiteiten met de Meedoenregeling is een voorbeeld van beleid dat Pro Actief Goirle van harte ondersteunt. We vinden dat we als gemeente beter moeten monitoren of we er ook echt  in slagen een groter deel van de Goirlese bevolking met een kleine beurs bij het maatschappelijk gebeuren te betrekken. Op basis van monitoring moeten zo nodig aanvullende maatregelen genomen worden.

Alleen maar niet eenzaam

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen met anderen. Je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Je ervaart daarbij negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst, zinloosheid en mogelijk zelfs lichamelijke en/of psychische klachten. Eenzaamheid is een ‘verborgen probleem’ dat ook in Goirle en Riel voorkomt. Pro Actief Goirle vindt dat oplossingen die in de samenleving bedacht worden ondersteund moeten worden. Zowel in Goirle als Riel kennen we op dit punt reeds prachtige initiatieven. De gemeente hoeft het wiel niet uit te vinden, maar kan er wel voor zorgen dat het blijft draaien. Essentieel daarvoor is het scheppen van ontmoetingsgebouwen waar men elkaar makkelijk bij een kop koffie kan ontmoeten.

Elk kind kan kind zijn

leder kind heeft het recht om anderen te ontmoeten en mee te doen aan culturele en sportieve activiteiten. Ook wanneer ouders hiervoor niet kunnen zorgen of de financiële middelen niet hebben. Stimuleringsmaatregelen voor sport, cultuur, muziek en andere jeugdverenigingen in onze gemeente verdienen steun om dit mogelijk te maken. Speelplekken in de kernen Goirle en Riel moeten veilig, uitdagend en toegankelijk zijn voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Speelplekken worden hierop gescreend en aangepast en/of ingericht. Pro Actief Goirle zet in op duurzame speelplekken met gebruik van natuurlijke materialen die geschikt zijn voor hergebruik.

Laat jongeren jong zijn

Jongeren groeien niet allemaal op in dezelfde omstandigheden. We werken aan het scheppen van gelijke kansen, ook voor jongeren en jongvolwassenen uit gezinnen die het moeilijk hebben. Vooral voor jongeren is erbij horen topprioriteit.  Samen sporten, muziek maken en samen optrekken zijn belangrijk voor de psychosociale en fysieke ontwikkeling. Daarom is het voor Pro Actief Goirle een speerpunt om dat in de breedte mogelijk te maken. We moeten als maatschappij voorkomen dat jongeren een imago als ‘problematisch’ krijgen. Dat kan alleen door vanaf de jongste leeftijd in te zetten op vroegsignalering en preventief te werk te gaan in activiteiten als sport, cultuur, en alle mogelijke vormen van verenigingswerk.

Uitnodigend

Elkaar kunnen ontmoeten in georganiseerd verband is de basis van onze sociale structuur. Om dat te faciliteren zijn er diverse accomodaties beschikbaar in Goirle en Riel:  Jan van Besouw, de Wildacker, de Deel, De Leijbron, De Gulden Akker, de (brede) scholen, kindcentra, verenigingsgebouwen en sportzalen. Deze dragen bij aan sociale cohesie en bevorderen de zorg voor elkaar. Het grote aanbod van accommodaties heeft echter ook een keerzijde. Maatschappelijk relevante activiteiten en doelgroepen zoals jongeren en ouderen zijn voor hun activiteiten afhankelijk van gemeentelijke voorzieningen. Pro Actief Goirle pleit voor meer samenwerking op bestuurlijk niveau omdat we denken dat dit leidt tot maatschappelijke meerwaarde.

 

Zeker voor zorg

Er zijn steeds meer aanspraken op zorg. Vergrijzing waarin de gemeente Goirle zelfs in Brabant een koploper is speelt daarin een grote rol.  Onze maatschappij is in de breedte meer zorgbehoevend geworden. Psychische problemen bepalen in grotere mate het welbevinden van jongvolwassenen en jeugdigen. Medicalisering is vaak niet de oplossing. Pro Actief Goirle steunt nieuwe en andere benaderingen om deze trend te keren.

Preventief

Minder behandeling, meer preventie en verbetering van zelfredzaamheid is het doel. Dat vraagt ook een verandering in mentaliteit bij de zorgvrager en de zorgaanbieder. Vroeg signalering en snelle opvolging voorkomt in een latere fase onnodige of onnodig dure trajecten. Uitvoeren van pilots om met een investering in preventie een groter bedrag in curatie te besparen is volgens Pro Actief Goirle een goed idee.

Curatief

De afgelopen raadsperiode heeft Goirle geëxperimenteerd met de innovatieve aanpak van zorg. “Maatpact” is daar een voorbeeld van. In de inkoopstrategie staat de groei van zelfredzaamheid van de zorgvrager centraal. Maatwerk is en blijft het devies. Evaluatie en monitoring zijn dan van groot belang. Werkt alles ook zoals was voorzien en bedoeld?  De afgelopen raadsperiode is duidelijk geworden dat het inkoopbeleid nog verbeterd kan worden. Pro Actief Goirle vindt dat de kwaliteit van aanbesteding, contractering en contractmanagement in Hart van Brabant waarin we als gemeente met andere gemeentes optrekken, kritisch gevolgd moet worden zowel inzake kosten als qua resultaten.

 

Genieten ons 11e gebod

Kunnen genieten van alles in je eigen omgeving is onbetaalbaar en daarmee van grote waarde. Helaas is alles van waarde weerloos. Pro Actief Goirle ziet zich als de verdediger van “alles” wat in die zin weerloos is. Cultuur in al zijn facetten, sport, en natuurbeleving lijken vanzelfsprekend maar zijn het niet. Pro Actief Goirle ziet samen genieten als een van de belangrijkste preventieve maatregelen tegen alle mogelijke vormen van fysiek, psychisch of andersoortig onbehagen.

Sport

Sport en beweging leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven. Sporten draagt bij aan een gezonde en sociale levensstijl en betekent voor velen de meest doorleefde invulling aan het begrip genieten. Een sportcultuur begint bij ouders en bij ouderen die als vrijwilligers en ambassadeurs van de sport zorg dragen voor voorzieningen en noodzakelijke menskracht die alles draaiende houdt. We streven er naar dat iedereen in  Goirle en Riel in staat is op zijn of haar niveau aan sport en beweging deel te nemen. Het is onze ambitie om de sportparticipatie die reeds hoog is nog verder te verhogen.

Sportverenigingen in Goirle doen het goed. De deelname aan sport is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Meer deelname aan georganiseerde sport  betekent meer gezondheid en een steviger binding als maatschappij. De gemeente Goirle hoort in de top van Nederlandse gemeenten te staan.

De hoge sportdeelname vereist echter ook continu aandacht. Denk hierbij aan veilige aanrijroutes naar sportaccommodaties, voldoende velden en/of zalen van een goede kwaliteit, gezonde gedragsregels inzake roken, drinken, voeding en een veilige cultuur waar jongeren kunnen sporten. Ook het parkeren voor bezoekers verdient meer aandacht. Duurzaamheid en (verkeers-)veiligheid zijn uitgangspunten bij het verbeteren van de inrichting van het sportparken.

Cultuur

Cultuur in de breedste betekenis bezorgt zowel actieve als passieve deelnemers veel plezier.  Cultuur met de grote of kleine C. Muziek, toneel, beeldvormende kunst, fotografie, mediakunst, film zijn lust en leven van wie er mee begaan is. Literatuur en alle mogelijke vormen van gezamenlijke studie- of leesactiviteiten brengen mensen genoeglijk bijeen. Over bijna alle facetten van het leven bestaan in onze gemeente verenigingen.  Wij vinden het van belang dat zij hun evenementen op elk niveau binnen het dorp kunnen organiseren.

Cultureel centrum Jan van Besouw is dé sociaal-culturele accommodatie van de gemeente Goirle. Het is de thuishaven en evenementenlocatie voor een wezenlijk deel van het Goirlese culturele verenigingsleven. Jan van Besouw moet aantrekkelijk blijven voor haar gebruikers. Verenigingen in dit cultureel centrum moeten niet worden belast met meer kostenstijgingen. Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het aantrekkelijk maken van de faciliteiten van het Jan van Besouw. De steeds terugkerende problemen in de financiering van het Jan van Besouw moeten de komende jaren structureel worden aangepakt.

 

Werken om te leven

Economie is zeker belangrijk en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Daarom vinden we werkgelegenheid en ondernemerschap belangrijk. Echter binnen de regionale structuur heeft Goirle in eerste instantie een woonfunctie. Dat betekent dat we de ontwikkeling van bedrijven op Tijvoort en elders in de gemeente vooral zien in relatie tot deze woonfunctie. Dat betekent een voorkeur voor duurzame bedrijven zonder overlast van geluid, stank of zwaar verkeer. Voor niet-duurzame bedrijven faciliteren we maximaal om snel en adequaat te voldoen aan (nieuwe) milieuregels, te verbouwen of zich elders te vestigen.

Wendbaarheid

We willen een economisch sterk Goirle. Stimulering van de lokale duurzame economie is ons beleid. Inspelen op het ondernemerschap en werkgelegenheid van de toekomst vereist flexibiliteit en wendbaarheid. Wat nu economische kansen biedt, kan over vier jaar alweer verleden tijd zijn. Het is aan ons om ondernemers, groot én klein, de ruimte te geven om wendbaar te kunnen zijn.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van hun bedrijf. Pro Actief Goirle stimuleert en ondersteunt hen daarbij. Goed luisteren en afstemmen met belanghebbenden binnen een realistisch verwachtingskader is daarbij het belangrijkste.

Toerisme

Goirle en Riel zijn prachtige dorpen met een mooi netwerk aan horecavoorzieningen. De natuurrijke omgeving leent zich prima voor wandel- en fietsrecreatie en toeristische activiteiten. De Goirlese en Rielse natuur staat niet op zichzelf, maar vormt ook een geheel met het Natuurnetwerk Brabant. Deze natuurwaarden en rijkdom aan biodiversiteit moeten we koesteren. Ons buitengebied biedt goede recreatieve mogelijkheden. Intensivering van recreatie is wat Pro Actief Goirle betreft mogelijk, maar alleen in balans met natuurwaarden en niet in Natura2000-gebieden.

Extra verkeer, wegen en gebouwen in onze natuurgebieden zijn wat Pro Actief Goirle betreft onwenselijk. De combinatie Klooster Nieuwkerk, Roovertsche Ley en Nieuwe Hoef moet volstaan als we de natuur niet verder willen belasten. De Regte Heide en het Riels Laag gaan sinds de coronacrisis bijna aan hun succes ten onder. Meer spreiding van wandelaars en fietsers moet bevorderd worden door nieuwe natuurlijke verbindingen en het scheppen van fiets- en wandelluwe zones waar de fauna tot rust kan komen.

Winkelcentra

We maken ons zorgen over de Hovel. We ondersteunen kansrijke initiatieven die de lege winkelpanden invullen, eventueel ook met andere types ondernemerschap.

We willen het centrum aantrekkelijker maken door te zorgen voor een prettig en veilig gevoel in het winkelgebied (voor voetgangers) en door uitbreiding van fietsenstallingen. Het Kloosterplein heeft een belangrijke pleinfunctie, maar moet nog aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder worden. Het ontwikkelt zich meer en meer tot het hart van Goirle. Deze ontwikkeling wordt verder versterkt door meer fietsstandplaatsen. Onze voorkeur is een autovrij Kloosterplein. De Tilburgse weg tot de Dorpsstraat wordt wat Pro Actief Goirle betreft een fietsstraat met een maximum snelheid van 15km/u.

 

Samen voor democratie

De burgerlijke betrokkenheid en beschikbaarheid voor de politiek in Goirle vinden wij zorgwekkend. Politiek gaat over welzijn, welvaart, verantwoordelijkheid en keuzes. De tijdgeest is niet in het voordeel van de actieve politiek, toch blijft het belang onverminderd groot. Politiek gaat over veel maar vooral over mensen. Mensen die de politiek maken zijn er steeds minder, dat maakt de democratie kwetsbaar in kwaliteit en in uitvoerbaarheid.

De Goirlese democratie heeft de afgelopen periode veel tijd en aandacht gekost zonder dat de burger echt veel dichter bij de Goirlese democratie is komen te staan. Het initiatief van het burgerplatform is daarop een mooie uitzondering. Pro Actief Goirle wil nieuwe vormen van burgerparticipatie ontwikkelen. Denk daarbij aan een burgerjury, buurtbudgetten en burgerraadpleging. De inzet van moderne communicatie- en onderzoeksmiddelen is daarbij vanzelfsprekend, het is immers 2022!

Zelfstandig en weerbaar

Pro Actief Goirle staat voor het behoud van een bestuurlijk zelfstandige gemeente Goirle. Op basis van aanwezige kwaliteiten en kracht moet het Goirle lukken om een autonome en herkenbare gemeente te zijn en te blijven. Die zelfstandigheid is geen doel op zich, maar we zijn ervan overtuigd dat het wel hét middel is om dienstverlening van hoge kwaliteit dichtbij onze inwoners te kunnen leveren.

Om de noodzakelijke kwantiteit en  kwaliteit van ons ambtenarenapparaat zeker te kunnen stellen staan wij voor optimale samenwerking met buurgemeenten. Krachten kunnen worden gebundeld en er kan gebruik worden gemaakt van elkaars deskundigheid.

Veel problemen spelen in meerdere gemeenten, houden niet op bij de gemeentegrens en vragen een bredere aanpak. Regionale samenwerking loont in die gevallen. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van bestuur, vergunningverlening, zorg en toerisme. Pro Actief Goirle ziet daar een kans, en weet ook in regionale netwerken het Goirlese en Rielse belang optimaal te dienen.

Samen

Pro Actief Goirle is een groot voorstander van een gemeenteraad waarin geen sprake is van coalitie en oppositie. Onze inzet is er op gericht om tot een raadsbreed akkoord te komen.  Zo’n akkoord is geen dichtgetimmerd boekwerk, maar een korte raadsagenda voor vier jaar met urgente actiepunten waar geen van de raadsleden onoverkomelijke bezwaren tegen heeft. Op deze manier kan flexibel worden ingespeeld op de actualiteit. Gezamenlijk, transparant en niet achter gesloten deuren. De vorige raadsperiodes hebben aangetoond dat je nooit kan voorzien wat er allemaal kan gebeuren in 4 jaar.

De raad moet in de periode 2022-2026 veel keuzes maken over de werkverdeling tussen college en raad in het kader van de omgevingswet. Wij staan voor een heldere rolverdeling waarbij de raad het beleid bepaalt en controleert en zich niet met de uitvoering bezig houdt.

Een nieuw college wordt gevormd met als uitgangspunt: “gezamenlijk het beste team” te vormen. Dat betekent niet alleen sturen op individuele kwaliteit maar ook bereidheid om als team samen te werken. Door deze afspraken te maken wordt het belang van Goirle en Riel het enige belang dat telt in de gemeenteraad.

Laten we zoeken naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen. “Hoe kan ik mijn mening zo bijstellen dat een ander zich er ook in kan vinden?”, in plaats van “Hoe kan ik mijn mening zonder argumenten opdringen aan de ander?”. Zo kan de Gôolse democratie echt tot volle wasdom komen. Laten we de kracht die Goirle heeft, benutten!

 

Kieslijst Geenteraadsverkiezingen 16 maart 2022:

Op 16 maart zijn  de inwoners van Goirle en Riel aan zet. Wij van Pro Actief Goirle zijn klaar om de politieke verantwoordelijkheid te nemen.

volg ons via proactiefgoirle op Facebook of Instagram, we stellen daar de komende weken alle kandidaten aan u voor met hun belangrijkste aandachtspunten.

Word lid

Ben jij betrokken op het wel en wee van Goirle? Herken je je in onze missie en visie? Dan is een lidmaatschap van Pro Actief Goirle misschien iets voor je.

Actueel
Instagram
Onze 4 pijlers
Ontdek