Onze 4 pijlers


1. Goed wonen in Goirle

Duurzaam

Pro Actief Goirle vindt dat duurzaamheid een voorwaarde is voor leefbaarheid, welzijn en blijvende welvaart. Daarom maken we keuzes met het oog op effecten op de lange termijn. Realisatie van de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 zien we als een noodzakelijke voorwaarde.

Versnellen van dit proces zien we als een belangrijke opdracht van Pro Actief Goirle bij het zorgen voor een klimaatbestendig Goirle en Riel. Iedereen moet daarbij kunnen meedoen en meedelen in deze transitie.

Duurzaam gedrag moet lonen voor inwoners en bedrijven. We pleiten voor stimuleringsmaatregelen voor bijvoorbeeld goede afvalscheiding, het gebruik van elektrische auto’s, afkoppelen van hemelwater en het treffen van energiebesparende maatregelen.

Goed woningbouwbeleid

Goed wonen, een betaalbare of beschikbare woning voor iedereen is een verantwoordelijkheid van de overheid. Woningen bouwen en beschikbaar hebben en houden voor iedere beurs en passend bij elke doelgroep zijn voor Pro Actief Goirle het uitgangspunt.

Verzorgde leefomgeving

Een verzorgde en veilige leefomgeving is een voorwaarde voor optimaal woongenot. Het groen en een veilige inrichting van straten voor zowel voetgangers, fietsers als auto’s, dragen bij aan het gevoel van veiligheid en leefcomfort.

Een groene leefomgeving

Pro Actief Goirle wil groene wijken. Groen biedt grote voordelen op het gebied van onder andere waterbuffering, sociale cohesie, gezondheidsbevordering, hittestress-reductie, bevorderen van biodiversiteit, fijnstofreductie, demping van geluidshinder. Dit dient voor Pro Actief Goirle als uitgangspunt voor het groen in zowel de bebouwde omgeving als in het buitengebied.

Goirle en Riel zijn ingebed in een prachtig groen buitengebied. Pro Actief Goirle wil er alles aan doen om de kwaliteit van het buitengebied van Goirle en Riel verder te verbeteren en met name de natuurwaarden en biodiversiteit daarbij te versterken.

 

2. Goed werken

Eigen initiatieven

We geven burgerinitiatieven en actief burgerschap graag de ruimte. Pro Actief Goirle verwacht van de overheid een flexibele en coöperatieve houding binnen de kaders van een omgevingsvisie. Daarbij is samenspraak en afstemming met belanghebbenden belangrijker dan het afvinken van lijstjes voor regels en protocollen.

Economische kracht

Goirle en Riel typeren zich in eerste instantie als woongemeente. Pro Actief Goirle vindt daarom dat er vooral kleinschalige duurzame werkgelegenheid lokaal bevorderd moet worden. Nieuwe bedrijvigheid is welkom zolang die ook werkgelegenheid oplevert voor de lokale arbeidsmarkt. Ondernemerschap moet daarbij duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn.

Levendig centrum

Pro Actief Goirle ziet het centrum van Goirle vooral als een levendige, recreatieve verblijfs- en ontmoetingszone. Het Kloosterplein heeft hierin een belangrijke plein functie, maar deze moet aantrekkelijker, veiliger en meer verbindend worden. De combinatie winkelen-terrasje betekent dat het centrum goed bereikbaar moet zijn maar ook dat de automobiliteit aan de pleinen geminimaliseerd moet worden. Pro Actief vindt ook dat gezien de online ontwikkelingen er geen ruimte meer is voor winkelontwikkeling buiten de huidige winkelcentra in Goirle en Riel.

Zelfstandig en weerbaar

Op basis van kwaliteiten en kracht kan Goirle een autonome en herkenbare gemeente zijn en blijven.

Voor Pro Actief Goirle is bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Goirle evenwel niet een doel op zich maar een middel om de betrokkenheid en verbinding van de gemeente met inwoners, verenigingen en ondernemers optimaal te houden.

Daarnaast vinden we dat de regiogemeenten elkaar kunnen versterken door gebruik te maken van elkaars deskundigheid. Sommige problemen houden namelijk niet op bij de gemeentegrens en vragen een bredere aanpak.

Regionale samenwerking, indien effectief en efficiënt, is daarvoor een voorwaarde.

 

3. goed samen leven

Met oog voor elkaar

Pro Actief Goirle vindt dat het in Goirle en Riel voor iedereen goed toeven moet zijn. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen ongeacht leeftijd, levensfase, culturele of maatschappelijke achtergrond, religie, inkomen of vermogen. Daar waar inwoners onvoldoende zelfredzaam zijn is het aan de gemeenschap om bij te springen.

Dat betekent voor de gemeente het ondersteunen van initiatieven die onderlinge hulp organiseren. Denk daarbij aan onder andere het voorzien in toegankelijke accommodaties, het bevorderen van taalvaardigheid en digitale vaardigheid, het tegengaan van eenzaamheid en armoede, de integratie van vluchtelingen en statushouders en hulp bij klusjes en andere zaken waar mensen behoefte aan hebben.

Inkomen en vermogen bepalen in belangrijke mate hoe goed mensen in staat zijn echt te participeren in de gemeenschap. Daarom moet geregeld worden dat daar waar sprake is van schuldproblematiek of armoede de gemeente helpt om de toegang te verzekeren tot zorg, schuldsanering en beschikbare toeslagen.

Gelijke kansen

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen moeten gelijke kansen krijgen. Samen sporten en spelen zijn belangrijk voor de psychosociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Vooral voor de ontwikkeling van jongeren is het noodzakelijk de toegang te verzekeren tot deelname aan cultuur en sport. Verenigingen verdienen daarvoor extra ondersteuning. 

 

4. goed toeven in goirle en riel

Recreatie en toerisme

Aan recreatie in ons buitengebied is steeds meer behoefte. Goirle en Riel zijn prachtige dorpen, met een natuurrijke omgeving die zich prima leent voor recreatie en (agro-)toerisme. Het voorzien in die recreatieve behoefte kan als dat in balans met natuurwaarden gebeurt. Onze natuur vormt een verbinding met andere waardevolle natuurgebieden in de omgeving. Natuurwaarden en de rijkdom aan biodiversiteit binnen onze natuurgebieden moeten we koesteren.

Sport en beweging

Het sporten en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven. Sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl en sociale cohesie en betekent voor velen de fysieke invulling van het begrip “genieten”. Dat betekent ook dat voor kinderen voldoende, veilige en goed ingerichte speelruimte in de directe leefomgeving noodzakelijk is.

Een sportcultuur begint bij ouders en ouderen die als ambassadeurs van de sport zorg dragen voor voorzieningen door zich in te zetten als vrijwilliger of deel te nemen in een bestuur. We streven er naar dat iedere Goirlenaar en Rielenaar in staat is op zijn niveau aan sport deel te nemen, al hoeft dat niet altijd in onze gemeente. Het is onze ambitie om de sportparticipatie die reeds hoog is nog verder te verhogen.

Ontmoeten

Accommodaties zijn een voorwaarde voor ontmoeting. Ze zorgen voor sociale cohesie, door te ontmoeten, leren en te ontspannen. We zijn voor het aanbieden van culturele, maatschappelijke en zorg-gerelateerde diensten in de wijk. Jongeren moeten volgens Pro Actief Goirle een geschikte eigen ontmoetingsplek hebben.

Steun voor verenigingen

De vele verenigingen en met hun actieve vrijwilligers in Goirle en Riel vormen het sociale weefsel van onze gemeente. Bewaken van de randvoorwaarden om het verenigingsleven in stand te houden en het waar mogelijk steunen van nieuwe initiatieven zien we als een belangrijke maatschappelijke taak.

Samen met de verenigingen zoekt Pro Actief Goirle constructief naar mogelijkheden die inspelen op maatschappelijke tendensen met oog voor betaalbaarheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid.

Cultuur

Pro Actief Goirle ondersteunt zowel actieve als passieve cultuurbeleving in al zijn uitingsvormen Samen met anderen iets (mee-)maken is vaak “de” manier om echt te genieten.

Het volume aan sociaalcultureel vastgoed (accommodatie-ruimte) moet afgestemd zijn op de behoefte daaraan in de kernen Goirle en Riel.

Word lid

Ben jij betrokken op het wel en wee van Goirle? Herken je je in onze missie en visie? Dan is een lidmaatschap van Pro Actief Goirle misschien iets voor je.

Actueel
Instagram
Onze 4 pijlers
Ontdek