Verkiezingsprogramma Pro Actief Goirle 2014 - 2018

De gemeente Goirle, met de kernen Riel en Goirle, is voor de huidige en toekomstige generaties een plek waar iedereen kan wonen, werken, leren en genieten. De gemeente heeft veel kwaliteiten, die Pro Actief Goirle optimaal wil benutten.

Pro Actief Goirle is de aanjager van een economisch, duurzaam en sociaal sterk Goirle. De leden van Pro Actief Goirle staan actief in de Goirlese gemeenschap en zetten zich in om Goirle te versterken. We kiezen voor verbinding en gaan de dialoog aan met burgers, verenigingen, ondernemers en overheidsinstanties. Samen werken en samen leven.

Pro Actief Goirle is de partij die keuzes maakt, deze durft te verwoorden en te verantwoorden. Voor Pro Actief Goirle is het belangrijker keuzes te onderbouwen met argumenten dan het iedereen naar de zin te maken.

We hanteren het principe dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het eigen welbevinden. De overheid faciliteert en ondersteunt hierbij. Pro Actief Goirle zet zich in voor het wegnemen van juridische hindernissen en overbodige regelgeving.

Het gaat om Goirle als een aantrekkelijke gemeente, nu en voor de generaties na ons. Politiek is immers ver vooruitzien. Dát is waar Pro Actief Goirle voor staat!

Pro Actief Goirle staat voor een economisch sterk Goirle.

De huidige economische situatie stelt iedereen voor grote uitdagingen. Pro Actief Goirle wil verantwoordelijkheid nemen. We kunnen de crisis niet oplossen, maar maken wel keuzes die Goirle sociaaleconomisch sterk maken.

Stimulering van de lokale economie is speerpunt van beleid. Samenwerkings- en stimuleringsfondsen moeten worden benut en optimaal ingezet voor Goirle.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van hun bedrijf. Pro Actief Goirle stimuleert en ondersteunt hen maximaal om actief, initiatiefrijk en creatief te (kunnen) zijn.

We maken ons zorgen over de Hovel. We ondersteunen kansrijke initiatieven die de lege winkelpanden, eventueel met een andere bestemming, invullen. Wij kiezen voor een invulling met een maatschappelijk, cultureel, zorggerelateerd of publiek doel.

De centrummanager moet kunnen zorgen voor voorzieningen passend bij Goirle, met De Hovel en de Tilburgseweg als centrum. Dit centrum moet aantrekkelijk worden gemaakt door het creëren van een prettig en veilig gevoel in het winkelgebied (voor voetgangers) en uitbreiding van fietsenstallingen.  

Alle nieuwe bedrijvigheid is welkom zolang het werkgelegenheid genereert, de economie een positieve impuls geeft én de bedrijfsvoering duurzaam is. Regionale initiatieven op het gebied van zorg, zoals de nabijgelegen zorgboulevard, kunnen de werkgelegenheid en kracht van de regio versterken.

Pro Actief Goirle staat voor het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Goirle. Op basis van haar kwaliteiten, kracht en trots verdient Goirle het om een autonome en herkenbare gemeente te zijn en te blijven. Als samenvoeging met een andere gemeente echter opgelegd wordt, dan kiest Pro Actief Goirle een partner die het meest aansluit bij onze principes: sociaal, duurzaam en economisch solide.

We pleiten voor regionale samenwerking. Daar waar gemeentes elkaar versterken is gebruik maken van elkaars deskundigheid alleen maar toe te juichen. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van bestuur, zorg, toerisme en cultuur. Dit is tot nu toe onvoldoende gebeurd. Samenwerken om zelfstandigheid te kunnen behouden, dát is waar wij voor staan.

Goirle moet haar imago versterken! Zoals Goirle bekend is als sportgemeente, zo zijn we van mening dat de natuur om ons heen volop kansen biedt voor toerisme, en als gevolg daarvan voor de lokale economie en regionale samenwerking. Wandel- en fietsroutes door de gemeente en de omgeving trekken toeristen naar onze horeca en winkels toe. Er moeten meer mogelijkheden voor overnachting komen; Bed & Breakfast en hotelfuncties moeten worden gestimuleerd. Het  invoeren van toeristenbelasting is niet wenselijk. Het ontwikkelen van lokale of streekproducten of het lanceren van een ‘streekmerk’ biedt extra verkoopkansen.

Pro Actief Goirle staat voor duurzaamheid.

Wij nemen de verantwoordelijkheid om Goirle ook voor de generaties na ons aantrekkelijk te houden. Pro Actief Goirle is de meest groene partij van de gemeente. We zijn niet alleen ‘groen’ uit idealisme, maar ook vanwege onze expertise op dat gebied. Duurzaamheid is leidraad in ons politieke handelen.

Wij zien dat Goirle achterloopt op veel andere gemeentes als het gaat over initiatieven op het gebied van duurzame energie en de circulaire economie. Pro Actief Goirle stimuleert en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op behoud van milieu en natuur in goede balans met sociale en economische belangen.

Afvalscheiding moet worden gestimuleerd door middel van beloning. Wij zijn voorstander van het Belgische model waar gespaard kan worden voor een korting op de afvalheffing.

We koesteren de prachtige natuur in onze gemeente en om ons heen. We beschermen de natuur en bevorderen de biodiversiteit. We steunen initiatieven die hier aan bijdragen, zoals het laten meanderen van de Leij aan de zuidrand van Goirle. Ook landbouw speelt hier een rol. Ten westen van de kern Riel is een landbouwontwikkelingsgebied. In overleg met de ondernemers wil Pro Actief Goirle hier een innovatief agrarisch gebied van maken waar dierenwelzijn, biodiversiteit, energieopwekking en een gezonde bedrijfsvoering gerealiseerd worden. Ook hier geldt: niet tegen maar samen mét de ondernemers.

Goirle kent in de bebouwde kom een aantal groene longen die  zorgen voor een groene beleving van de leefomgeving. Deze moeten behouden blijven.

Wij maken ons hard voor een groen gemeentelijk beleid. Zo willen wij een investerings- en stimuleringsfonds voor duurzame (energie-)initiatieven in het leven roepen. Dit fonds wordt bijvoorbeeld ingezet voor vergistingsinstallaties op agrarische bedrijven, decentrale energieopwekking, vermindering van stikstof-uitstoot, maar ook voor het uitbreiden van oplaadpunten voor elektrisch vervoer en het stimuleren van autodelen. Pro Actief Goirle wil hiervoor actief participeren in regionale initiatieven zoals het Klimaatschap Tilburg en Midpoint Brabant.  De gemeente moet meer voorlichting geven over watergebruik, extra isolatie en groene daken. Pro Actief Goirle zal dit stimuleren en heeft daarvoor deskundigheid in huis.

Pro Actief Goirle staat voor een solide sociaal Goirle.

Goirle is een gemeente waar het goed toeven is. Voor iedereen, ongeacht leeftijd, levensfase, achtergrond, religie enzovoort. Pro Actief Goirle vindt dat iedereen volwaardig moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. De gemeente moet hiervoor transparant en laagdrempelig randvoorwaarden scheppen.

Nieuwe initiatieven moeten de kans krijgen, zeker als zij bijdragen aan een solide, sociale en duurzame gemeenschap. Wanneer dit extra ondersteuning van de gemeente vraagt in de vorm van maatregelen of financiële middelen, dan kiest Pro Actief Goirle altijd voor duurzame oplossingen en voor kansen die ten goede komen aan opgroeiende kinderen/jongeren.

Zorg en welzijn staan onder grote druk. Vanuit de landelijke overheid wordt vanaf 2015 een grote verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugd- en armoedezorg bij de gemeente neergelegd. Ook de begeleiding van zorg die nu onder de AWBZ valt en de uitvoering van de nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen (inclusief de sociale werkvoorziening), valt vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van onze gemeente. Dit gaat samen met een fikse bezuinigingsopdracht. Dat levert een flinke uitdaging op. De gemeentelijke organisatie moet anders, en op professionele wijze worden ingericht om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Pro Actief Goirle stelt zich op als constructieve partner (hierin met kennis van zaken).

De veranderingen die de landelijke overheid gaat invoeren heeft ook consequenties voor de inwoners van Goirle en Riel. Vanaf 2015 wordt op het gebied van zorg en welzijn niet alleen veel meer verantwoordelijkheid bij de individuele burger, maar ook bij zijn directe omgeving gelegd. Er zal een groter beroep op familie, buren en mantelzorgers worden gedaan en ouderen blijven langer thuis wonen om de zorg betaalbaar te houden.

Dit betekent dat er ‘gekanteld’ moet worden in denken, waarbij andere oplossingen gevonden moeten worden voor de hulpvragen die mensen hebben. Onze zorg is dat er mensen zijn die straks hierdoor tussen wal en schip gaan vallen en mantelzorgers overbelast raken. Pro Actief Goirle vindt dat ‘kantelen in denken in andere oplossingen’ nodig is, maar dat van omvallen van mensen nooit sprake mag zijn.

Zo zullen inwoners van de kernen Goirie en Riel optimaal ondersteund en gefaciliteerd moeten worden om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen.

Wij willen het huidige beleid voor woningbouwontwikkeling voortzetten. Dit betekent een gelijke verdeling van woningen voor hoge en lage inkomens. Pro Actief Goirle zet zich in om levensloopbestendig bouwen te bevorderen.

Pro Actief Goirle wil een samenwerkingsvorm tussen de gemeente en de woningstichting waarbij inwoners van Goirle en Riel van 65 jaar en ouder met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de kosten om hun woning levensloopbestendig te maken. Hierdoor kunnen ook zij zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze thuis blijven wonen en worden duurdere zorg en voorzieningen voorkomen.

Doordat mensen langer op één plek en langer thuis  blijven wonen is sterke buurt- en wijkzorg nodig. Goirle en Riel kenmerken zich door sociale cohesie. Dat moeten we benutten en stimuleren. Initiatieven als wijkgebonden zorgteams omarmen we van harte.

We sturen aan op gelijke kansen voor alle jongeren. leder kind heeft het recht om anderen te ontmoeten en deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten ook wanneer ouders hiervoor niet de financiële middelen hebben. Het minimabeleid en stimuleringsmaatregelen voor verenigingen zijn hiervoor essentieel. Speelplekken in de kernen Goirle en Riel moeten uitdagend en toegankelijk zijn voor alle  kinderen. Alle aanwezige speelplekken worden hierop gescreend en aangepast. Pro Actief Goirle wil van deze plekken ware ontmoetingsplekken maken voor jong en oud, zodat alle generaties in dialoog elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.

Pro Actief Goirle staat voor brede scholen. En niet alleen vanwege de verschillende functies die een brede school herbergt. Pro Actief Goirle staat voor brede scholen die ook sociale, muzikale, culturele en sportieve activiteiten aanbieden, waardoor alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Daarnaast is Pro Actief Goirle voor behoud van de wijkgebonden accommodaties wanneer er een gerichte, maatschappelijke behoefte onder ligt. Op wijkniveau bestaan diverse accomodaties in Goirle en Riel, denk aan De Wildacker, de Deel, De Leijbron, de (brede) scholen, verenigingsgebouwen en sportzalen. Deze hebben een belangrijke verbindende functie in de wijken; ze bieden gelegenheid voor wijkbewoners om elkaar te ontmoeten, samen te leren, te delen  en te ontspannen. Sociale cohesie en zorg voor elkaar wordt daarmee bevorderd. Om de locaties rendabel te maken kan een deel van de uitvoering van de nieuwe jeugdzorg, begeleiding vanuit Awbz en Wmo hier dichtbij in de wijk plaatsvinden.

Volgens Pro Actief Goirle betekent dit wel dat de medewerker van het 'Zorgloket van de gemeente' op pro-actieve wijze  naar de accommodaties toe moet om zo signalen op te pakken en in een vroeg stadium vragen te beantwoorden. Dit, in plaats van te wachten totdat iemand met een hulpvraag komt. Voorkomen en optimaal gebruik maken van sociale cohesie. Het op zorgvuldige en respectvolle wijze gebruik maken van het rijke verenigingsleven en vrijwilligerswerk is beter dan genezen. Dit betekent dat vrijwilligers en mantelzorgers gehoord en gewaardeerd moeten worden en dat zij zich bovenal gesteund moeten voelen door 'de professionele medewerker' van het zorgloket.

Cultureel centrum Jan van Besouw is een belangrijke sociaalculturele accommodatie voor de gemeente Goirle die verbindend werkt; deze moet dan ook behouden blijven. Verenigingen die gebruik maken van dit cultureel centrum moeten niet verder worden belast met nog meer kostenstijgingen. Het gemeentebeleid moet gericht zijn op het aantrekkelijk maken van de faciliteiten van het Jan van Besouw.

Kortom:

Pro Actief Goirle is een duurzame, groene en sociale partij. Pro Actief Goirle maakt zich sterk voor een gemeente Goirle waar het goed wonen, werken, opgroeien en geweldig genieten is. Voor ons, onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna.  

 

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.