Verkiezingsprogramma Pro Actief Goirle 2018 - 2022

     We gaan voor een geweldig Goirle!

Onze mooie gemeente, met de kernen Riel en Goirle, is voor de huidige en toekomstige generaties een plek waar iedereen kan wonen, werken, opgroeien en genieten.

Pro Actief Goirle is de aanjager van een duurzaam, economisch en sociaal sterk Goirle. Onze leden staan midden in de Goirlese gemeenschap en zetten zich actief in om Goirle te versterken. Dat doen we samen met de inwoners. Door verbinding te zoeken en door  de dialoog aan te gaan met burgers, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Pro Actief Goirle is de partij die keuzes maakt, deze durft te verwoorden en altijd kan verantwoorden. Het is belangrijker keuzes te onderbouwen met argumenten, dan het iedereen altijd naar de zin te maken. Daarbij handelen we vanuit onze duurzame en sociale beginselen.

We juichen eigen initiatieven toe.

We hanteren het principe dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het eigen welbevinden. De lokale overheid faciliteert, stimuleert en ondersteunt hierbij. In het sociale verkeer en ook in het ruimtelijk domein weten inwoners er onderling vaak prima uit te komen. We zien een toename van het aantal burgerinitiatieven, we juichen dat toe en geven dit actief burgerschap de ruimte. We willen af van juridische hindernissen en overbodige regelgeving.

Het gaat ons om Goirle als een aantrekkelijke gemeente, nu en voor de generaties na ons. Politiek is immers ook ver vooruitzien. Dát is waar Pro Actief Goirle voor gaat: een weerbaar Goirle en Riel, vol economische kracht: duurzaam én sociaal.

 

     Pro Actief Goirle gaat voor economische kracht.

Goed werken

We willen een economisch sterk Goirle. Stimulering van de lokale economie is speerpunt van ons beleid. Nu is het moment om in te spelen op de werkgelegenheid en het ondernemerschap van de toekomst. Beiden worden in onze ogen gekenmerkt door flexibiliteit en  wendbaarheid. Wat nu economische kansen biedt, kan over vijf jaar alweer verleden tijd zijn. Het is aan ons om ondernemers, groot én klein, de ruimte te geven voor die wendbaarheid.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van hun bedrijf. Pro Actief Goirle stimuleert en ondersteunt hen maximaal om actief, initiatiefrijk en creatief te (kunnen) zijn, zodat zij kunnen excelleren. Daarbij is afstemming met belanghebbenden belangrijker dan het volgen van regels en protocollen.

 

We sturen op een levendig en kwalitatief goed winkelgebied in het centrum.

We maken we ons zorgen over de Hovel. We ondersteunen kansrijke initiatieven die de lege winkelpanden invullen, eventueel met een ander type ondernemerschap.

We willen het centrum aantrekkelijk maken door te zorgen voor een prettig en veilig gevoel in het winkelgebied (voor voetgangers) en door uitbreiding van fietsenstallingen. Het Kloosterplein heeft een belangrijke pleinfunctie, maar moet aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder worden. Het ontwikkelt zich meer en meer tot het horecahart van Goirle. Deze ontwikkeling kan worden ondersteund met een fietsenkelder (op de te ontwikkelen hoek Kalverstraat/Tilburgseweg) en het volledig autovrij maken van de Tilburgseweg ter hoogte van het Kloosterplein, vanaf de Kalverstraat tot de Kloosterstraat. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met de bevoorrading van winkels en horeca en de toegankelijkheid voor mindervaliden.

 

We willen meer duurzame werkgelegenheid scheppen.

Alle nieuwe bedrijvigheid is welkom, zolang deze werkgelegenheid genereert, de economie een positieve impuls geeft én het ondernemerschap duurzaam en maatschappelijk verantwoord is. Als in de regio initiatieven op het gebied van zorg en toerisme zich aandienen, is Goirle een vanzelfsprekende vestigingsplaats. Dergelijke bedrijvigheid wordt actief geworven. Het gebied tussen het Boterpad en de Lage Wal willen we ontwikkelen tot een zorg-gerelateerd en (grootschalig) duurzaam gebied. Mocht dit gebied overgaan naar Hilvarenbeek, zullen wij Hilvarenbeek verzoeken deze ambitie over te nemen.

 

 

     Pro Actief Goirle stelt duurzaamheid centraal

 

Goed wonen

We staan voor duurzaamheid. We willen daarin een versnelling.

We nemen de verantwoordelijkheid om Goirle ook voor de generaties na ons aantrekkelijk te houden. Pro Actief Goirle is de meest groene partij van de gemeente. We zijn niet alleen ‘groen’ uit idealisme, maar we geloven dat duurzaamheid een voorwaarde is voor welvaart en welzijn. Duurzaamheid is leidraad in ons politieke handelen: beslissingen nemen we niet voor de dag van vandaag of morgen, maar met het oog op de lange termijn.

De afgelopen vier jaar heeft een aantal mooie (burger)initiatieven (bijvoorbeeld Buurkracht Grobbendonck, Energiecoöperatie DuurzaamRielGoirle) bijgedragen aan de verduurzaming van Goirle en Riel. Mooi natuurlijk, maar versnelling van deze initiatieven is hard nodig om onze ambitie van klimaatneutraliteit in 2036 te verwezenlijken. Nu is het moment om vaart te maken met grootschalige winning van wind- en zonne-energie. Het buitengebied van Goirle, bijvoorbeeld tussen de Lage Wal en het Boterpad én het landbouwontwikkelingsgebied in Riel, zijn hier uitermate geschikt voor.

 

We zijn voor belonen van duurzaam gedrag.

We moeten toe naar een economie gericht op hergebruik en een efficiënte benutting van hernieuwbare grondstoffen. Er zijn steeds meer mogelijkheden om reststoffen opnieuw te gebruiken. De techniek loopt voor op de nodige gedragsverandering bij onze inwoners. Betere inzameling van herbruikbare reststoffen en het verminderen van de hoeveelheid restafval zijn de kern van ons afvalbeleid. Niet alleen inwoners, ook bedrijven, verenigingen en instellingen zijn een belangrijke doelgroep als het gaat om het beter scheiden van reststoffen.

Wij vinden: wie goed scheidt, moet beloond worden in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing.

Ook woningeigenaren die met het treffen van energiebesparende maatregelen bijdragen aan de realisatie van onze duurzaamheidsambities moeten worden beloond. Dat kan met subsidies of met (renteloze) leningen. Waar al mogelijkheden bestaan, moeten deze beter toegankelijk  worden  voor de inwoners van Goirle en Riel.

We gaan het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. Daarom moeten er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s op straat komen. Ook wanneer inwoners bij hun huis enkel op straat een oplaadpunt kunnen laten maken, gaan we hier ruimhartig mee om.

 

We kiezen voor duurzame voorzieningen in bouwprojecten en de leefomgeving.

Bij ver- en nieuwbouwprojecten moet gekozen worden voor duurzame voorzieningen zoals gasloze woonwijken, zelf stroom opwekken en infiltratie van hemelwater. Pro Actief Goirle vindt dat energieneutraal bouwen de norm moet zijn bij ver- en nieuwbouwprojecten.

Goirle en Riel kennen in de bebouwde kom een aantal groene longen die zorgen voor een groene beleving van de leefomgeving. Deze moeten behouden blijven. Ook in nieuw te ontwikkelen bouwprojecten worden groene longen gerealiseerd en waar mogelijk worden ze met elkaar verbonden.

 

We investeren in goede en levensloopbestendige woningen en wijken voor iedereen.

Het huidige woningbouwbeleid verdient voortzetting. Dat betekent dat gevarieerd gebouwd wordt voor zowel de grotere als de kleinere beurs. Ook voor bijzondere doelgroepen, zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking is ruimhartig plek in Goirle. Pro Actief Goirle zet zich in om levensloopbestendig bouwen te bevorderen. We willen dat onze oudere inwoners met een laag inkomen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten om hun woning levensloopbestendig te maken. Hierdoor kunnen ook zij zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze thuis blijven wonen en worden duurdere zorg en voorzieningen voorkomen.

Doordat mensen langer op één plek en langer thuis blijven wonen is sterke zorg in de buurten nodig. Deze sociale cohesie werkt ook goed om eenzaamheid aan te pakken.

Een veilige en prettige leefomgeving is ook een verzorgde leefomgeving. In sommige wijken is sprake van sterk verouderde straten en wegen, bijvoorbeeld in de Bergstraat, de ’Pastoorsstraten’ en Het Ven. Het aanpassen hiervan moet prioriteit krijgen.

 

     Pro Actief Goirle is sociaal

 

Goed samen leven

We staan voor een sociaal Goirle.

Voor iedereen moet Goirle en Riel goed toeven zijn. Voor iedereen, ongeacht leeftijd, levensfase, culturele of maatschappelijke achtergrond en religie, moet volwaardige deelname aan de gemeenschap vanzelfsprekend zijn. Daar staan wij voor en daar zetten we ons voor in.

 

De zorg is bij ons in goede handen

’Goed leven’ in Goirle betekent voor ons dat mensen in goede gezondheid kunnen leven. Pro Actief Goirle vindt dat mensen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun gezondheid en welbevinden. We willen gezond gedrag stimuleren én faciliteren. Daar waar nodig helpen we.

De gemeente Goirle biedt een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. In de praktijk blijkt dat hier meer mensen gebruik van  kunnen maken. Pro Actief Goirle wil dat meer mensen gebruik maken van deze regeling. Daarnaast gaan we voor een lager eigen risico voor deze groep.

 

We zorgen voor elkaar door het anders aan te pakken.

Nieuwe sociaal-maatschappelijke initiatieven moeten de kans krijgen, als zij bijdragen aan een solide, sociale en duurzame gemeenschap. Wanneer dit extra ondersteuning van de gemeente vraagt in de vorm van maatregelen of financiële middelen, dan kiest Pro Actief Goirle altijd voor duurzame oplossingen en voor kansen die ten goede komen aan opgroeiende kinderen/jongeren.

Ook in Goirle komt schuldenproblematiek voor. Mensen met schulden hebben vaak te maken met meerdere schuldeisers, waardoor de problemen steeds groter kunnen worden. Het is tijd voor nieuwe ideeën. Pro Actief Goirle ziet kansen voor experimenten waarbij de gemeente de schulden overneemt. Beter dan de schuldenaar zelf is de gemeente in staat om het gesprek aan te gaan met schuldeisers.

De laatste jaren zijn veel zaken in de zorg veranderd. Maar er komen nog meer veranderingen aan. De transitie van reactief zorgsysteem naar een meer preventief systeem is nog steeds in ontwikkeling. Dat vraagt ook een verandering in mentaliteit bij de zorgvrager. Minder behandeling, meer preventie en zelfredzaamheid. Daarom is samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig, door de juiste verbindingen te leggen. Deze opdracht lokaal en regionaal goed oppakken vereist bekwame bestuurders. De afgelopen jaren zijn in Goirle mooie resultaten geboekt op dat terrein. Daar mogen we trots op zijn.

De afgelopen raadsperiode heeft Goirle gepionierd met vernieuwingen in de zorg. Resultaatgericht inkopen is daarvan het grootste voorbeeld. ‘Uurtje factuurtje’ is ingewisseld voor een inkoopstrategie waarbij de winst in zelfraadzaamheid van de zorgvrager centraal staat. Goirle mag er trots op zijn dat deze innovatie landelijk aandacht krijgt. Ook in Goirle kan deze methode nog verder worden verbeterd en uitgediept. Maatwerk is en blijft het devies. Evaluatie en monitoring zijn daarom van groot belang. Werkt alles ook zoals was voorzien en bedoeld? Privacy is daarbij voor ons een absolute voorwaarde.

 

We erkennen diversiteit en vangen vluchtelingen op.

De laatste jaren hebben we in Goirle veel nieuwkomers, vaak uit oorlogsgebieden, verwelkomd. Statushouders die in Goirle wonen moeten hulp krijgen om onderdeel te kunnen worden van onze gemeenschap. Organisaties die statushouders helpen, ondersteunen wij van harte.

 

We geven elk kind een gelijke basis

We sturen aan op gelijke kansen, ook voor jongeren en jongvolwassenen. Samen sporten en samen spelen zijn belangrijk voor de psychosociale en fysieke ontwikkeling van kinderen.  leder kind heeft het recht om anderen te ontmoeten en mee te doen aan culturele en sportieve activiteiten. Ook wanneer ouders hiervoor niet de financiële middelen hebben. Stimuleringsmaatregelen voor verenigingen in onze gemeente zetten we in om dit mogelijk te maken. Speelplekken in de kernen Goirle en Riel moeten uitdagend en toegankelijk zijn voor alle kinderen. Alle aanwezige speelplekken worden hierop gescreend en aangepast. Pro Actief Goirle zet in op duurzame speelplekken met gebruik van natuurlijke materialen die geschikt zijn voor hergebruik.

 

We vinden dat niemand het alleen hoeft te doen.

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen met anderen. Je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Met als gevolgen negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst, zinloosheid en mogelijk lichamelijke en psychische klachten. Eenzaamheid is vaak een ‘verborgen probleem’. Pro Actief Goirle ziet een rol voor de gemeente bij het tegengaan van eenzaamheid. Die rol bestaat volgens ons uit het ondersteunen van oplossingen. De samenleving is creatiever dan de gemeentelijke overheid als het gaat om het bedenken van deze oplossingen. De gemeente hoeft het wiel niet uit te vinden, maar kan er wel voor zorgen dat het blijft draaien. We denken daarbij aan het verstrekken van (eenmalige en/of structurele) subsidies en de inzet van moderne (domotica)techniek.

 

Geweldig genieten

We ondersteunen het verenigingsleven, mantelzorgers en de vrijwilligers.

Het rijke verenigingsleven en actieve vrijwilligersbestand in Goirle zijn zeer waardevol. Ze zorgen voor sociale binding. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten gehoord en gewaardeerd  worden en moeten zich bovenal gesteund  blijven voelen door de professionele medewerker van het zorgloket.

Het gaat goed met de sportverenigingen in Goirle, de deelname aan sport is hoger dan het landelijk gemiddelde. We willen dat nog meer Goirlenaren en Rielenaren aan georganiseerde sport deelnemen. De gemeente Goirle hoort in de top van Nederlandse gemeenten te staan!

De hoge sportdeelname kent keerzijden. Als het slecht weer is, moeten trainingen en wedstrijden voor veel teams worden afgelast. In hun Manifesto Sportivo geven buitensportverenigingen aan dat meer kunstgras zorgt voor minder afgelastingen. Pro Actief Goirle pleit dus voor meer kunstgras bij VV Riel, MHC Goirle, GSBW en VOAB. Het kan niet zo zijn dat het succes van deze clubs hen belemmert. De groei van verenigingen zorgt voor meer problemen. Parkeren in de omliggende wijken is een probleem dat aandacht verdient. Duurzaamheid en (verkeers)veiligheid zijn uitgangspunten bij het aanpakken van inrichtingsvraagstukken van het sportpark.

 

We stimuleren sport en beweging

Sporten en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven. Sporten draagt bij aan een gezonde en sociale levensstijl en betekent voor velen de meest doorleefde invulling van het begrip genieten. Een sportcultuur begint bij ouders en ouderen die als ambassadeurs van de sport zorg dragen voor voorzieningen en een bestuurlijk en vrijwilligerskader. We streven er naar dat iedere Goirlenaar en Rielenaar in staat is op zijn niveau aan sport deel te nemen. Het is onze ambitie om de sportparticipatie die reeds hoog is nog verder te verhogen.

 

We zien kansen in het toerisme, mits in balans met de natuurwaarden.

Goirle en Riel zijn prachtige dorpen. De natuurrijke omgeving leent zich prima voor recreatieve en toeristische activiteiten. De prachtige Goirlese en Rielse natuur staat niet op zichzelf, maar vormt ook een verbinding tussen waardevolle natuurgebieden in onze omgeving. Deze natuurwaarden en rijkdom aan biodiversiteit moeten we koesteren. Ons buitengebied biedt goede recreatieve mogelijkheden. Intensivering van die recreatie is wat Pro Actief Goirle betreft mogelijk, maar alleen als dat in balans met natuurwaarden gebeurt. Extra verkeer, wegen en gebouwen zijn wat Pro Actief Goirle betreft onwenselijk. Voor de Regte Heide en het Rielsch Laag maken wij een uitzondering; hier géén intensivering van recreatie.

 

We zijn voor ontmoeten in de wijk.

We zijn voor het aanbieden van culturele, maatschappelijke en zorg gerelateerde diensten in de wijk. Op wijkniveau bestaan diverse accommodaties in Goirle en Riel, denk aan De Wildacker, de Deel, De Leijbron, de (brede) scholen, kindcentra, verenigingsgebouwen en sportzalen. Deze zorgen voor sociale cohesie en bevorderen de zorg voor elkaar. Dat doen ze door gelegenheid te geven voor ontmoeten, leren en te ontspannen. Het grote aanbod van accommodaties heeft echter ook een keerzijde; Goirle heeft meer vierkante meters dan gezien de bezetting en spreiding noodzakelijk is. Pro Actief Goirle kiest voor invulling met activiteiten met maatschappelijke en sociale meerwaarde boven commerciële waarde.

We zijn voor meer samenwerking op bestuurlijk niveau; wanneer dit leidt tot maatschappelijke meerwaarde willen wij dit stimuleren.

Cultureel centrum Jan van Besouw is de belangrijkste sociaal-culturele accommodatie van de gemeente Goirle. Het is de thuishaven en ontmoetingsplaats voor een groot deel van het Goirlese culturele verenigingsleven. Deze moet dan ook behouden en aantrekkelijk blijven voor haar bezoekers. Verenigingen die gebruik maken van dit cultureel centrum moeten niet worden belast met nog meer kostenstijgingen. Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het aantrekkelijk maken van de faciliteiten van het Jan van Besouw. De steeds terugkerende financiële problemen moeten de komende jaren voortvarend worden aangepakt en opgelost.

 

     Pro Actief wil een andere invulling van democratie:

     sámen met de Goirlenaren

 

We werken aan een zelfstandig en weerbaar Goirle

Pro Actief Goirle staat voor het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Goirle. Op basis van haar kwaliteiten en kracht lukt het Goirle om een autonome en herkenbare gemeente te zijn en te blijven. Die zelfstandigheid is geen doel op zich, maar we zijn ervan overtuigd dat het wel hét middel is om dienstverlening van hoge kwaliteit dichtbij onze inwoners te kunnen leveren.

We zijn van mening dat gemeenten elkaar versterken door gebruik te maken van elkaars deskundigheid. Sommige problemen houden namelijk niet op bij de gemeentegrens en vragen een bredere aanpak. Regionale samenwerking loont in die gevallen! Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van bestuur, zorg en toerisme. Pro Actief Goirle ziet daar niet tegenop, en weet ook in regionale netwerken het Goirlese en Rielse belang optimaal te dienen.

We willen de besluitvorming in de gemeente(raad) anders doen!

Pro Actief Goirle is de aanjager van vernieuwing van besluitvorming door de gemeenteraad. De rol van ‘de politiek’ mag wat ons betreft een stuk bescheidener. De raad is te veel naar binnen gekeerd, partijpolitiek voert de boventoon. Vergaderingen zijn een voorleesronde van reeds bekende partijstandpunten. Wij missen een inhoudelijk gesprek en gedachtewisseling. Dat moet en kan anders.

Als het aan Pro Actief Goirle ligt heeft de raad niet langer het alleenrecht op menings- en besluitvorming; de dialoog met onze inwoners moet en kán sterker worden gevoerd. Pro Actief Goirle wil experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Denk daarbij aan een burgerjury, buurtbudgetten en burgerraadpleging. De inzet van moderne communicatie- en onderzoeksmiddelen is daarbij vanzelfsprekend, het is immers 2018!

 

We zijn voor echte Gôolse democratie; géén coalitie en géén oppositie.

Pro Actief Goirle is daarnaast een groot voorstander van een raad waarin coalitie en oppositie niet bestaan. Dit houdt in dat na de gemeenteraadsverkiezingen een raadsbreed akkoord wordt gevormd. In het openbaar natuurlijk, niet achter gesloten deuren. Dat akkoord is geen dichtgetimmerd boekwerk, maar een korte raadsagenda voor vier jaar waar geen van de raadsleden onoverkomelijke bezwaren tegen heeft.

Die agenda vormt het vertrekpunt na de verkiezingen en er is daarna geen sprake van coalitie en oppositie. Een nieuw college wordt gevormd door de vaklui die gezamenlijk het beste team vormen, niet door mensen die door hun partij op het schild worden gehesen. Wethouders moeten dus solliciteren, zoals bij een vacature gebruikelijk is.

Door deze afspraken te maken verdwijnen het partij- en coalitiebelang uit de raad.

Het zoeken naar gemeenschappelijkheden in plaats van naar verschillen wordt de basis. “Hoe kan ik mijn mening zo bijstellen dat een ander zich er ook in kan vinden?”, in plaats van “Hoe kan ik mijn mening opdringen aan de ander”. Zo kan Gôolse democratie echt tot volle wasdom komen. Laten we de kracht die Goirle heeft, benutten!

 

     Ons programma in één zin:

Pro Actief Goirle maakt zich sterk voor een gemeente Goirle waar het Goed Wonen, Goed Werken, Goed Opgroeien en Goed Genieten is, niet alleen voor de huidige Goirlenaren en Rielenaren, maar vooral ook voor toekomstige generaties!

 

Heeft u vragen over ons verkiezingsprogramma? Neem gerust contact met ons op via ons secretariaat 

 

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.