.

1. Goed wonen in Goirle

Duurzaam

Pro Actief Goirle is de meest groene partij van de gemeente. We zijn niet alleen ‘groen’ uit idealisme, maar geloven dat duurzaamheid een voorwaarde is voor welvaart en welzijn. Daarom maken we keuzes met het oog op de lange termijn. We nemen de verantwoordelijkheid om onze gemeente ook voor de generaties na ons aantrekkelijk te houden.

We moeten vaart maken met projecten die zorgen voor een klimaatbestendig Goirle en Riel in 2036. Dan gaat het bijvoorbeeld over grootschalige winning van wind- en zonne-energie. Ook willen we duurzaam gedrag bij inwoners en bedrijven (zoals goed afval scheiden, het gebruik van elektrische auto’s en energiebesparende maatregelen) belonen. Energieneutraal bouwen moet de norm zijn bij ver- en nieuwbouwprojecten.

Een goed woningbouwbeleid

We investeren in goede en levensloopbestendige woningen en wijken voor iedereen.

We blijven gevarieerd bouwen, voor zowel de grotere als de kleinere beurs. Ook voor bijzondere doelgroepen, zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking, is ruimhartig plek in Goirle.

We willen levensloopbestendig bouwen bevorderen. Onze oudere inwoners met een laag inkomen moeten hier ondersteuning bij krijgen, zodat zij zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis wonen. Daarmee voorkomen we duurdere zorg en voorzieningen.

Een veilige en prettige leefomgeving is ook een verzorgde leefomgeving. In sommige wijken is sprake van sterk verouderde straten en wegen. Het aanpassen hiervan moet prioriteit krijgen.

2. Goed werken

Eigen initiatieven

Wij vinden dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het eigen welbevinden. De lokale overheid faciliteert, stimuleert en ondersteunt hierbij. In het sociale verkeer en ook in het ruimtelijk domein komen inwoners er onderling vaak prima uit. We geven burgerinitiatieven (en actief burgerschap) graag de ruimte. We willen af van juridische hindernissen en overbodige regelgeving.

Economische kracht

We willen een economisch sterk Goirle. Stimulering van de lokale economie is speerpunt van ons beleid. Ondernemers (groot én klein) weten zelf het beste wat zij nodig hebben om voorbereid te zijn op de toekomst. Dat vraagt flexibiliteit. Wij willen hen de ruimte daarvoor geven en hen ondersteunen om actief, initiatiefrijk en creatief te zijn, zodat zij kunnen excelleren. Daarbij is afstemming met belanghebbenden belangrijker dan het volgen van regels en protocollen.

Er moet meer duurzame werkgelegenheid komen. Alle nieuwe bedrijvigheid is welkom zolang deze werkgelegenheid oplevert, de economie een positieve impuls geeft én het ondernemerschap duurzaam en maatschappelijk verantwoord is. We verwelkomen met name initiatieven op het gebied van zorg en toerisme.

Levendig winkelgebied

We maken ons zorgen over de Hovel. We ondersteunen kansrijke initiatieven die de lege winkelpanden invullen. Het Kloosterplein heeft een belangrijke pleinfunctie, maar moet aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder worden. Het ontwikkelt zich meer en meer tot het horecahart van Goirle. Dit willen we ondersteunen door een fietsenkelder en het volledig autovrij maken van de Tilburgseweg, vanaf de Kalverstraat tot de Kloosterstraat.

Zelfstandig en weerbaar

Wij staan voor het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Goirle.

Op basis van kwaliteiten en kracht lukt het Goirle om een autonome en herkenbare gemeente te zijn en te blijven. Zelfstandigheid is geen doel op zich, wel dé manier om dienstverlening van hoge kwaliteit dichtbij onze inwoners te leveren.

Daarnaast vinden we dat gemeenten elkaar kunnen versterken door gebruik te maken van elkaars deskundigheid. Sommige problemen houden namelijk niet op bij de gemeentegrens en vragen een bredere aanpak. Regionale samenwerking loont, bijvoorbeeld op het gebied van bestuur, zorg en toerisme.

3. Goed samen Leven

Met oog voor elkaar

Voor iedereen moet Goirle en Riel goed toeven zijn. Iedereen, ongeacht leeftijd, levensfase, culturele of maatschappelijke achtergrond en religie, moet volwaardig mee kunnen doen:

  • In goede gezondheid. De collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen mag door meer mensen gebruikt worden. In de zorg is veel veranderd. Wij willen een blijvende goede samenwerking tussen zorgpartijen. Zelfredzaamheid van onze inwoners staat centraal, maar maatwerk blijft nodig.
  • Zonder schulden. Ook in Goirle komt schuldenproblematiek voor. Wij zien kansen voor experimenten waarbij de gemeente de schulden overneemt.
  • Met aandacht voor nieuwe sociaal-maatschappelijke initiatieven. Deze moeten ondersteuning krijgen als zij bijdragen aan een solide, sociale en duurzame gemeenschap.
  • Met een plek voor vluchtelingen. Organisaties die statushouders helpen, ondersteunen wij van harte.
  • Zonder eenzaamheid. Niemand hoeft het alleen te doen. Wij zien een rol voor de gemeente bij het tegengaan van eenzaamheid. Die rol bestaat volgens ons uit het ondersteunen van helpende oplossingen.

Gelijke kansen

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen moeten gelijke kansen krijgen. Samen sporten en spelen zijn belangrijk voor de psychosociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. leder kind heeft het recht om anderen te ontmoeten en mee te doen aan culturele en sportieve activiteiten. Ook wanneer ouders hiervoor niet de financiële middelen hebben. Daarom ondersteunen we verenigingen in onze gemeente.

Ook moeten speelplekken in de kernen Goirle en Riel uitdagend en toegankelijk zijn voor alle kinderen. We zetten in op duurzame speelplekken met gebruik van natuurlijke materialen die geschikt zijn voor hergebruik.

 4. Geweldig genieten in Goirle

Recreatie en toerisme

Goirle en Riel zijn prachtige dorpen, met een natuurrijke omgeving die zich prima leent voor recreatie en toerisme. De natuur hier staat niet op zichzelf, maar vormt een verbinding tussen waardevolle natuurgebieden in onze omgeving. Deze natuurwaarden en rijkdom aan biodiversiteit moeten we koesteren. Uitbreiding van recreatie in ons buitengebied is wat ons betreft mogelijk, maar alleen als dat in balans met natuurwaarden gebeurt. Extra verkeer, wegen en gebouwen zijn onwenselijk.

Voor de Regte Heide en het Rielsch Laag maken wij een uitzondering; hier géén intensivering van recreatie.

 

Sport en beweging

Sporten en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven. Sporten draagt bij aan een gezonde en sociale levensstijl en betekent voor velen de meest doorleefde invulling van het begrip genieten. Een sportcultuur begint bij ouders en ouderen die als ambassadeurs van de sport zorg dragen voor voorzieningen en een bestuurlijk en vrijwilligerskader. We streven er naar dat iedere Goirlenaar en Rielenaar in staat is op zijn niveau aan sport deel te nemen. Het is onze ambitie om de sportparticipatie die reeds hoog is nog verder te verhogen.

 

Ontmoeten in de wijk

Er zijn diverse accommodaties in onze wijken: zoals De Wildacker, de Deel, De Leijbron, de (brede) scholen, kindcentra, verenigingsgebouwen en sportzalen. Deze zorgen voor sociale cohesie, door te ontmoeten, leren en te ontspannen. We zijn voor het aanbieden van culturele, maatschappelijke en zorg-gerelateerde diensten in de wijk. We vinden echter wel dat er meer accommodaties zijn dan onze gemeente nodig heeft voor deze diensten.

We kiezen voor activiteiten op deze locaties met maatschappelijke en sociale meerwaarde boven commerciële waarde.

Steun voor verenigingen

Het rijke verenigingsleven en de vele actieve vrijwilligers in Goirle en Riel zijn zeer waardevol. Ze zorgen voor sociale binding. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten gehoord en gewaardeerd worden.

Het gaat goed met de sportverenigingen in Goirle: zo goed dat sommigen meer ruimte nodig hebben. Samen met deze verenigingen zoeken we naar oplossingen, met oog voor duurzaamheid en veiligheid (bijvoorbeeld bij parkeerproblemen).

Jan van Besouw

Cultureel centrum Jan van Besouw is de belangrijkste sociaal-culturele accommodatie van de gemeente Goirle. Het is de thuishaven en ontmoetingsplaats voor een groot deel van het Goirlese culturele verenigingsleven. Dit moet behouden blijven: verenigingen moeten niet te maken krijgen met nog meer kostenstijgingen. De steeds terugkerende financiële problemen moeten de komende jaren voortvarend worden aangepakt en opgelost.

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.