Programma

1. Goed wonen in Goirle

Goirle is een gemeente waar het goed wonen is. En dat willen we zo houden, voor iedereen. Vandaag, morgen en in de toekomst. Dat betekent behoud van de prachtige en unieke natuurlijke omgeving binnen en buiten de bebouwde kom. Maar dat betekent ook een groen, duurzaam gemeentebeleid. Pro Actief Goirle is de groenste partij van Goirle; wij stimuleren initiatieven die het milieu sparen. Zeker als zij tevens bijdragen aan een solide en sociale gemeenschap.

Pro Actief Goirle draagt actief  aan bij aan een groen beleid door o.a. te participeren in regionale initiatieven en het inzetten van haar expertise voor het milieubeleid van de gemeente.

Afvalscheiding moet worden gestimuleerd door middel van beloning. Pro Actief wil milieubelasting terugdringen door voldoende oplaadpunten voor electrisch vervoer aan te bieden en het autodelen te stimuleren.

Alle inwoners van de gemeente Goirle moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Alle jongeren dienen gelijke kansen te krijgen. Opgroeiende kinderen of jongeren in gezinnen met een lager inkomen moeten de kans krijgen te sporten, te leren en hobbies uit te oefenen. Het minimabeleid en stimuleringsmaatregelen voor verenigingen en clubhuizen zijn hiervoor essentieel. Pro Actief Goirle steunt  initiatieven en maatregelen die een duurzame oplossing kunnen bieden en die de sociale cohesie versterken.

Het huidige beleid voor woningbouwontwikkeling moet worden voortgezet. Dit betekent een gelijke verdeling van woningen voor hoge en lage inkomens.

Pro Actief Goirle wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis  kunnen blijven wonen. Levensloopbestendig bouwen moeten worden gestimuleerd. Doordat mensen langer op een plek blijven wonen is een sterke wijk- en buurtzorg nodig. Door de wijjkaccomodaties hiervoor in te zetten, worden deze rendabeler en wordt de sociale cohesie versterkt.

Zorgverlening en welzijn komen steeds meer onder druk te staan. De voorgenomen uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door de gemeente levert een uitdaging op. Dit vraagt professionele en deskundige gemeentelijke organisatie die de zorgtaken in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de AWBZ kan uitvoeren. Pro Actief Goirle stelt zich op als kritische en constructieve partner bij het vormgeven van dit beleid.

Kwaliteit van zorgverlening wordt versterkt als deze in de wijk wordt aangeboden. WMOtaken kunnen uitgevoerd worden vanuit de wijkcentra.

Pro Actief Goirle staat voor het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Goirle. De kracht en kwaliteiten van Goirle bieden voldoende om autonoom te blijven. Wij ondersteunen samenwerking met andere gemeentes als dat Goirlese belangen versterkt. Samenwerken om zelfstandigheid te behouden, dat is waar wij voor staan.

 

2. Goed werken

De huidige crisis zet ondernemers flink onder druk. Dat zien we ook in Goirle. Pro Actief Goirle geeft prioriteit aan stimulering van de lokale economie en bedrijvigheid. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de continuiteit van hun bedrijf. Pro Actief Goirle stimuleert en ondersteunt hen om actief, initiatiefrijk en creatief te (kunnen) zijn. Wij stellen ons naast de ondernemers op in plaats van tegenover hen.

Nieuwe bedrijvigheid is welkom, zolang het werkgelegenheid genereert, de economie een positieve impuls geeft en de bedrijfsvoering duurzaam is. Pro Actief Goirle pleit voor samenwerking binnen de regio omdat dat kansen biedt voor economische groei. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking om de regio toeristisch aantrekkelijk te maken.

Ook agrarische ondernemers worden gestimuleerd om innoverend en duurzaam te opereren. Dat betekent: een gezonde bedrijfsvoering met respect voor milieu, dierenwelzijn en biodiversiteit.

De Hovel heeft een belangrijke centrumfunctie. De leegstand baart ons zorgen. Pro Actief Giorle ondersteunt initiatieven die de leegstand invullen, vooral als deze tegemoetkomen aan een maatschappelijk, cultureel, zorggerelateerd of publiek doel.

 

3. Zorgeloos opgroeien in Goirle

Goirle is een plek waar zorgeloos opgroeien mogelijk is. Pro Actief Goirle streeft ernaar alle kinderen kansen te geven om deel te nemen aan het sociale leven in Riel en Goirle. Een lichamelijke of geestelijke beperking mag daarvoor geen belemmering zijn. Ook wanneer ouders in financieel zwaar weer terecht komen, moet dit niet ten koste gaan van de mogelijkheden van kinderen om te sporten, muziek te maken of bij de scouting te gaan.

Nieuwe taken voor de gemeente op het gebied van jeugdzorg betekent anders organiseren. Pro Actief Goirle organiseert deze zorg dicht bij de mensen. We zien het rijke verenigingsleven in Riel en Goirle als sociaal bindmiddel. Binnen die verenigingen bevindt zich het sociale kapitaal van de gemeente. Het Loket, dat de spin in het web van de jeugdzorg wordt, is in de visie van Pro Actief dan ook geen statisch loket, maar een functionaris die zich actief begeeft op die plekken waar jongeren te vinden zijn. Binnen die verenigingen, dus.

 

 4. Geweldig genieten in Goirle

Het is goed toeven in Goirle. De gemeente biedt ruime mogelijkheden om te genieten en te recreëren. De prachtige natuur in de omgeving is een enorme verrijking van onze leefbaarheid. Dat moet behouden blijven; zo houden we onze eigen woonomgeving niet alleen aantrekkelijk maar maken we Goirle ook aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen. Pro Actief Goirle spant zich hier voor in. Duurzame recreatiemogelijkheden moeten worden uitgebreid. Er moeten meer overnachtingsmogelijkheden  komen om toeristen aan te trekken en vast te houden. Dit geeft een extra financiële impuls.

Cultureel centrum Jan van Besouw is een belangrijke voorziening die cultuur in Goirle een podium geeft. Het gemeentebeleid moet er op gericht zijn het Jan van Besouw te behouden en het aantrekkelijk te maken voor verenigingen.

Wijkaccomodaties hebben een belangrijke verbindende functie in de wijken; ze bieden gelegenheid voor wijkbewoners om elkaar te ontmoeten, samen te leren en samen te ontspannen. Daarom staat Pro Actief Goirle voor het behoud van deze accomodaties.

We maken ons zorgen over de Hovel. Dit centrum moet aantrekkelijk worden gemaakt door het creëren van een prettig en veilig gevoel voor voetgangers. Fietsstallingen moeten worden uitgebreid.

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.