06 februari 2019 - Hendrik Dejonckheere

De kapel loopt vol voor A58 en Energietransitie Hart van Brabant

Na een uitvoerig welkom waarbij alle geneugten van Goirle werden genoemd door Burgemeester stappershoef kwamen er twee inleidingen waarin de voortgang van de belanrijkste opdrachten voor onze regio werden toegelicht. 

Het project A58 neemt de brede omgeving van de A58 in ogenschouw wat betreft mogelijkheden voor energiebesparing, inrichtingsoptimalisatie en de mogelijke uitwisselingen in klimaat en energieopdrachten die daarbij tussen de 9 gemeenten van hart van Brabant kunnen plaatsvinden. De A58 is daarvoor opgedeeld in 9 gebieden die stuk voor stuk besproken worden met de aanpalende gemeenten. Voor Goirle betekent het meepraten over De zone langs Riel, het stuk tussen de afrit Tilburg en de brug bij de abcovense dijk en het stuk dat daarop volgt op het driegemeentenpunt met Tilburg en Hilvarenbeek. Dat laatste wordt waarschijnlijk het meest interessant als het over energietransitie opdrachten en natuuropdrachten gaat.

Daarna werd de zaal geconfronteerd met een energietransitieopdracht van 4,2 terrawatt. Het was voor iedereen duidelijk dat, de daken vol leggen met zonnepanelen, slechts een start zou vormen van wat er gerealiseerd moet worden. In Hart van Brabant staan nu minder dan 10 windmolens. Dat zouden er in het formaat van de windmolens langs de A58 zo'n 150 moeten worden. Daarmee werd duidelijk dat zowel het formaat van de windturbines als het kijken naar andere alternatieven niet uit te sluiten valt.

 

In de discussie die volgend werd duidelijk dat de projectgroep wel een idee heeft van de gewenste doorlooptijd om met een voostel naar de raden te komen maar nog geen idee hoe de besluitvorming georganiseerd moet worden. Ook de wijze waarop men de bevolking denkt mee te nemen wordt voorlopig gezien als een rol voor de gemeentes. Hoe we dat kunnen doen in een situatie van onvergelijkbare opdrachten tussen gemeentes om vraag en aanbod met elkaar met elkaar te matchen door onderling taakstellingen of compensaties uit te wisselen behoeft nog verdere studie.

Bij elkaar was het een goed geleide avond in een verouderd  overlegmodel. Wat ook opviel was dat zwaartepunten uit de discussie uit de vorige hart van Brabant radendag zoals snelle fietsroutes in het geheel niet terugkwamen als thema. Voor onze vertegenwoordigers in de stuurgroep Hart van Brabant is er dus nog het nodige om onder de aandacht te brengen. Toch resteert na deze avond een positief gevoel die vooral door de onderlinge sfeer tussen de raadsleden werd bepaald.De bijdrage van Mark van oosterwijk over hoe de klimaatsceptici mee te nemen in deze transitie werd in de naborrel door veel collegae als belangrijk bestempeld.

05 februari 2019 - redactie Pro Actief Goirle

Goedbezochte informatieavond bewoners Zuidrand Besouw

Maandagavond was het Een drukke bedoening in kapel van Jan van Besouw waar de NBU haar plannen voor de zuidrand bij het van Besouwcomplex aan de omwonenden presenteerde. het was duidelijk dat de ontwikkelaar in de vorige fase goed naar de wensen had geluisterd.

Door een combinatie van verbouw en nieuwbouw behoud deze ontwikkeling haar industriele uitstraling met de klassieke gevel aan de Kerkstraat maar ook van de complexen binnenin zoals het accu en pompgebouw waar 4 studio's ontwikkeld worden. Het geheel wordt gasloos en milieurobuust opgeleverd. Het is de bedoeling dat in het najaar de verkoop van start gaat en er vanaf 2020 gebouwd gaat worden.

Ongetwijfeld is hier ook voor de gemeente straks het nodige van te leren. Het complex werd reeds in delen aangekocht in 2007 en 2009. het heeft dus meer dan 10 jaar geduurd vooraleer dit tot uitvoering komt. Ook nu weer is er nog een 3e fase waarvan nog niet duidelijk is wanneer die gebouwd mag worden. Goed evalueren hoe dit soort processen versneld kunnen worden met behoud van kwaliteit van de bebouwde omgeving kan leerpunten opleveren voor onze duurzame en dienstbare gemeente.

12 december 2018 - Hendrik Dejonckheere

Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2019

Doelstellingen

De ambitie van dit beleidsplan is dat jongeren op een zo gezonde en veilig mogelijke wijze kunnen opgroeien, zodat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Die doelstellingen tot dusver waren:

  1. Het tegengaan van overmatig alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar;
  2. Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 24 jaar.

Dat wordt voor 2019 nu aangevuld met een derde doelstelling in 3 delen:

  • Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar;
  • Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 24 jaar.
  • Het aantal jongeren uit de gemeente Goirle dat alcohol nuttigt onder 18 jaar in café/bar/snackbar/terras is van 48% gedaald naar 35% in 2020. Met als doel om uiteindelijk in 2024 uit te komen op 25%.

Aanleiding

Behalve de wettelijke verplichting is er alle reden om hier als gemeente aandacht aan te besteden. Kijk maar naar de gegevens van de jongerenmonitor. Dat onderzoek is uitgevoerd in 2016 onder jongeren tussen de 12 t/m 17 jaar. Uit de meest recente cijfers voor de gemeente Goirle blijkt onder andere dat:

  1. 39,2% van de jongeren uit de gemeente Goirle heeft ooit gedronken. In de regio is dit 35,3%;
  2. 29,9% van de jongeren uit de gemeente Goirle heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken, dit ligt hoger dan in de regio (27,2%);
  3. 58,2% van de jongeren uit de gemeente Goirle heeft de afgelopen 4 weken bij een gelegenheid 5 glazen of meer gedronken (= binge drinken). In de regio is dit 51,7%;
  4. 72,4% van de jongeren uit gemeente Goirle drinkt bij anderen thuis tegenover 68,5% in de regio;
  5. 48,2% van de jongeren drinkt alcohol een in café/bar/snackbar of op een terras. Dit is significant hoger dan in de regio, waar het gemiddeld 30,2% is.

Goirle staat in de top 2 wat betreft alcoholgebruik getuige de volgende Grafiek: drinken in café/bar/snackbar of op terras Bron: Jongerenmonitor GGD Hart voor Brabant. Hart voor Brabant is samengesteld uit: Land van Cuijk, Regio Uden, Regio Maasland, Regio Meierij, Regio Meierijstad en Midden-Brabant.

Er komt dus meer aandacht voor activiteiten op het gebied van zowel regelgeving, handhaving en educatie. Wat opvalt is dat er volgens B&W geen extra inzet nodig is voor controle. Het uitgangspunt van zowel de basiscontrole als de leeftijdsgrens/dronkenschap inspectie is dat dit gebeurt binnen de reguliere toezichtcapaciteit van de gemeente Goirle specifiek bestemd voor de naleving van de Drank- en Horecawet.

Dat houdt in dat er groot vertrouwen is in de andere maatregelen uit de driehoek. Dat ook de regelgeving niet wordt aangepast betekent dat alle heil verwacht wordt van de educatieve activiteiten. De oordeelsvormende bespreking vind plaats op 18 december aanstaande. Daarna weten we of de raad het eens is met deze aanpak. 

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.