07 december 2018 - redactie Pro Actief Goirle

Rode kaart van de provincie voor TVH van de gemeente Goirle

Omgevingsrecht Toezicht-Vergunningverlening-Handhaving

De laatste tijd is er in de gemeenteraad veel gepraat over Toezicht, Vergunningverlening en Handhaving, daar is ook alle reden voor. De gemeente heeft haar zaakjes niet op orde dat wordt nog eens duidelijk door een schrijven van de provincie gericht aan B&W. Met een brief van 3 december jongstleden informeerde de provincie het college van B&W van de gemeente Goirle over de prestaties in 2018 op het gebied van omgevingsrecht:

a) Tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de handhavingsdocumenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus handhaving);

b) Naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Tevens was er een samenvattend eindoordeel over de prestaties van de Gemeente op deze punten. Definitief op alle 18 punten ONVOLDOENDE dat leidt ertoe dat Goirle onder actief toezicht wordt geplaatst.

Deze maatregel is begrijpelijk als je ziet dat Goirle van alle gemeenten in Noord-Brabant het slechtste scoort op deze punten, zoals te zien is op bijgevoegde kaarten. We hebben het vaak op trots zijn op Goirle maar als je kind zou thuiskomen met een rapport 0 op 18 dan zou je trots ver te zoeken zijn. Het is duidelijk dat we als raad dit proces van nabij moeten gaan volgen. B&W is nu als eerste aan zet om snel met een plan van aanpak te komen zodat we in ieder 1 februari 2019 wel halen met het beleidsplan.

Kwaliteitsbevordering en samenwerking

1. Dragen B&W er zorg voor dat in ieder geval de volgende in Bor 7.1 aangewezen basistaken waarvoor zij bevoegd gezag zijn, door een omgevingsdienst worden uitgevoerd:

a) Het voorbereiden van handhavingsbeschikkingen met betrekking tot -kort

samengevat- Wabo-vergunningen, Activiteitenbesluit ind. beschikkingen maatwerkvoorschriften of gelijkwaardigheid en voorschriften/verboden in de Wet milieubeheer en Wet bodembescherming?

b) Het milieutoezicht op de naleving van weN en regelgeving m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten binnen en buiten inrichtingen als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit?

c) Het milieutoezicht op de naleving van wet- en regelgeving m.b.t. het saneren van de bodem en bedrijfsterreinen en het lozen van grondwater vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering?

d) Het milieutoezicht op de naleving van wet- en regelgeving m.b.t.:

1. Asbestsanering door bedrijven waarbij asbest of een asbesthoudend

product wordt verwijderd uit een bouwwerk of een object?

2. Sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven of instellingen waarbij het gaat om het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk of een object?

Definitief oordeel: Voldoet niet

2. Heeft de gemeenteraad,

a. Gehoord gedeputeerde staten,

b. Bij verordening regels vastgesteld over de uitvoering en handhaving van de in Bor 7.1 aangewezen basistaken (..), die in opdracht van B&W door een omgevingsdienst worden uitgevoerd?

Definitef oordeel: Voldoet niet

Beleidsplan

3a. Stellen B&W voor de taken, niet zijnde de basistaken van de omgevingsdienst, het handhavingsbeleid vast in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen zij zichzelf stellen bij de handhaving en welke activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren?

3b. Wordt het handhavingsbeleid ook afgestemd met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving?

Definitief oordeel: Voldoet niet

4a. Is het handhavingsbeleid gebaseerd op een analyse van de problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de naleving van het bij of krachtens de wet en de betrokken wetten bepaalde

4b. Geeft de analyse van de problemen (..) in ieder geval inzicht in:

1. De gevolgen voor de fysieke leefomgeving van overtredingen van (..) de betrokken wetten;

2. De kansen dat overtredingen als bedoeld onder 1 zullen plaatsvinden?

Definitief oordeel: Voldoet niet

5a. Geeft het handhavingsbeleid voorts inzicht in de afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden?

5b. Behoren tot de afspraken, (..) in ieder geval de afspraken die zijn gemaakt over de uitwisseling van gegevens betreffende de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving?

Definitief oordeel: Voldoet niet

6a. Geeft het handhavingsbeleid voorts inzicht in de wijze waarop het toezicht op de naleving van de betrokken wetten bepaalde wordt uitgeoefend om de gestelde doelen te bereiken?

6b. Behoort tot de (..) bedoelde wijze waarop het toezicht op de naleving van de betrokken wetten bepaalde, wordt uitgeoefend, in ieder geval de frequentie waarmee routinematige controlebezoeken worden afgelegd, waarbij die frequentie voor IPPG installaties, afhankelijk van de milieurisico's, het nalevingsgedrag en de aanwezigheid van een gecertificeerd milieuzorgsysteem, ten minste één controlebezoek per drie jaar bij beperkte milieurisico's en ten minste één controlebezoek per jaar bij grote milieurisico's is?

Definitief oordeel: Voldoet niet.

7. Bezien B&W regelmatig maar in ieder geval naar aanleiding van de evaluatie, bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, het vastgestelde beleid en passen ze dit in ieder geval bij gebleken noodzaak zo spoedig mogelijk aan?

Definitief oordeel: Voldoet niet.

8. Geeft B&W-kennis van het handhavingsbeleid aan de gemeenteraad?

Definitief oordeel: Voldoet niet

Uitvoeringsprogramma

9a. Werkt B&W jaarlijks het handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma (..) waarin wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten zij het komende jaar zullen uitvoeren?

9b. Houden ze daarbij rekening met de gestelde doelen en de gestelde prioriteiten?

Definitief oordeel: Voldoet niet

10.Stemmen B&W het uitvoeringsprogramma af met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving?

Definitief oordeel: Voldoet niet

11.Maken B&W het uitvoeringsprogramma bekend aan de gemeenteraad?

Definitief oordeel: Voldoet niet

12. Stellen B&W het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, van het Bor, jaarlijks voor 1 februari (..) vast?

Definitief oordeel: Voldoet niet

Borging van middelen

13. Zorgen B&W ervoor dat:

a. De voor het bereiken van gestelde doelen en de voor het uitvoeren van de daarin

bedoelde activiteiten benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk worden gemaakt en in de begroting van de desbetreffende rechtspersonen en van de omgevingsdienst worden gewaarborgd;

b. De wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen, bedoeld onder a, inzichtelijk wordt gemaakt;

c. Voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie en de omgevingsdienst voldoende financiële en personele middelen beschikbaar zijn en dat deze middelen zo nodig worden aangevuld of de uitvoeringsprogramma's zo nodig worden aangepast?

Definitief oordeel: Voldoet niet

Monitoring

14.Zorgen B&W voor de registratie van gegevens betreffende het aantal over mogelijke overtredingen ontvangen klachten?

Definitief oordeel: Voldoet niet

15.Behandelen B&W-klachten die betrekking hebben op de naleving van (..) de betrokken wetten (..)?

Definitief oordeel: Voldoet niet

Rapportage

16. Evalueren B&W jaarlijks:

a. Over de uitvoering van de afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden?

b. Of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma's zijn

uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen?

Definitief oordeel: Voldoet niet

17. Delen B&W de periodieke rapportage, (..) en het verslag van de evaluatie, mee aan de gemeenteraad?

Definitief oordeel: Voldoet niet

18. Stellen B&W de evaluatie, bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, van het Bor, jaarlijks voor 1 mei (..) vast.

Definitief oordeel: Voldoet niet

 

 

 

 

29 november 2018 - redactie Pro Actief Goirle

De verantwoordelijkheid van de raad

Herhaaldelijk zien we dat gemeenteraadsleden afstand nemen van besluiten waar ze zelf verantwoordelijk voor waren. Populair reageren is tegenwoordig in, maar het helpt ons zo weinig vooruit.

Mark van Oosterwijk had de volgende reactie n.a.v. de situatie in de Heisteeg met Danvo en de situatie omtrent het hondenpension in Riel.

In een ideale wereld neemt het college van B&W alleen besluiten waarbij geen belangentegenstellingen voorkomen. In een nog idealere wereld zijn de regels waarop die besluiten zijn gebaseerd niet nodig, omdat iedereen alleen dingen doet waar een ander geen last van heeft.
Helaas is de werkelijkheid anders. Neem als voorbeeld Danvo. Beteugeling van geluidsoverlast heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van Danvo. Niet beperken heeft gevolgen voor omwonenden. Belangen botsen dus. Om als overheid betrouwbaar te kunnen zijn, hebben we algemene regels die herhaald toepasbaar zijn en voor iedereen gelden. Met die regels geven we invulling aan de botsende belangen. Bewoners mogen vertrouwen hebben in het naleven van die regels, maar ook bedrijven kunnen zich op dezelfde regels beroepen.

En daar zit de crux. Gebeurt er nu iets dat wel binnen de algemene regels past, maar desondanks door belanghebbenden als ongewenst wordt gezien, dan kan de ene partij aan de regels rechten ontlenen, de andere partij vaak louter ergernis. 

Wat we als raad/politiek moeten doen is goed nadenken over hoe je regels maakt die wel houvast geven, een stok zijn om op te leunen, maar niet ervaren worden als een stok om mee te slaan. De politiek/de raad maakt daarvoor de regels en procesafspraken. Wat we als raad niet moeten doen, en sommigen doen dat helaas wel vaker, is doen alsof je geen verantwoordelijkheid voor die regels draagt. 

De raad is immers net zo goed 'de gemeente' als dat het college dat is. Het is de raad die instemt met een ontwikkeling van woningbouw Als vervolgens op basis van dat raadsbesluit vergunningen worden verleend, moet je als raadslid niet zeggen dat is onverstandig.
 

Wat we dus vooral missen, is zelfreflectie bij de raad. Wat hadden wij nou anders of beter moeten doen om ongewenste situaties te voorkomen? Kunnen we daarvan leren en het in de toekomst beter doen? Vingerwijzen naar college en ambtenaren is makkelijk, daar maak je je vast ook populair mee, maar het past slecht bij een volksvertegenwoordiging die echt zoekt naar oplossingen.

31 mei 2018 - redactie Pro Actief Goirle

Wisseling van de wacht: Christel van Neerven wordt fractievoorzitter

PERSBERICHT

Op 28 mei heeft de fractie van Pro Actief Goirle Christel van Neerven gekozen als fractievoorzitter. Christel volgt Mark van Oosterwijk op, die deze functie twaalf jaar bekleedde.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christel van Neerven werd op 23 mei opnieuw als raadslid geïnstalleerd, nadat Marijo Immink de fractie verliet om haar functie als wethouder voort te zetten. Christel was eerder deel van de fractie in de vorige raadsperiode. Op 9 mei 2017 trad ze toe tot de gemeenteraad, als vervanger van de in maart 2017 overleden Mark van den Hout.

Christel heeft met haar functioneren in de fractie het afgelopen jaar aangetoond van toegevoegde waarde te zijn in de gemeenteraad. Christel is intelligent, doortastend en sterk in het bij elkaar brengen van (mensen met) uiteenlopende meningen. Van Christel gaat het type verbindend leiderschap uit dat zo goed past bij de beginselen van de Gôolse democratie.

De fractie van Pro Actief Goirle blijft verder bestaan uit Henk Gabriëls en Mark van Oosterwijk.

 

 

 

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.