07 mei 2019 - Hendrik Dejonckheere

Goôlse democratie en de Voorjaarsnota 2019

De kosten voor jeugdzorg en WMO zorgen voor een onvoorziene kostenpost van zo'n 2,5 miljoen euro. Dat noopt de raad tot het opstellen van een plan om dekking voor deze kosten te vinden. Het is spijtig om te moeten constateren dat snel reageren op deze signalen ook dit keer weer uitbleef. Dat we als raad hier iets mee moeten spreekt voor zich. 

Als raad moeten we een zienswijze ontwikklen om dit tekort te dekken. Globaal komt dat er op neer dat er gekozen moet worden om de belastingen te laten stijgen of te bezuinigen op voorzieningen of een combinatie van beide. Meestal leidt dit soort vraagstukken tot een Pavlov reactie. Spontaan schiet de ene partij in de bezuinigingsstand en een andere reageert met: "de kosten mogen best wel iets stijgen". 

De gemeente is er voor haar inwoners, "al" haar inwoners. Het lijkt dan ook een goed idee om in navolging van een aantal andere gemeenten de burgers ook te laten meepraten over de wijze waarop er een oplossing gevonden moet worden voor het nu ontstane tekort. We willen daarom als Proactief bekijken hoe we dit vraagstuk op een verantwoorde wijze  onderwerp kunnen van een publieksinventarisatie onder de goirlese bevolking. 

Volgende week woensdag hebben we als fractie een eerste verkenning van de nu voorliggende mogelijke keuzes en de wijze waarop de Goirlese gemeenschap hierbij betrokken zou kunnen worden. Dat lijkt ons in ieder geval een goede invulling van Goôlse democratie.

22 februari 2019 - Hendrik Dejonckheere

Grip op samenwerking

Bij de ingekomen stukken van 26 februari komen de volgende stukken voor die betrekking hebben op een vorm van samenwerking:

Brief GGD d.d. 25-1-2019 over Kadernota en beleidsvisie

Brief Regionale Ambulance Voorziening (RAV) kaderbrief begroting 2020
Kaderbrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Kaderbrief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2020

Brief regio Hart van Brabant d.d. 7-2-2019 over Eerste herijking deelbegroting jeugdhulp regio Hart van Brabant 2019

Afgelopen maandag had de raad een interessante bijeenkomst met als thema grip op samenwerking in de praktijk. Deze bijeenkomst speelde in op de verzuchting hoe houden we de sturing en toezicht op samenwerking in de diverse gemeenschappelijke regelingen waarin we als gemeente participeren. Daarbij moet u denken aan o.a: GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Sociale werkvoorziening, Hart van Brabant w.o. Midpoint, Regionale ambulancedienst, de Diamantgroep.

Kern van de aanpak besloeg drie punten:

 1. Stuur op inhoud. Als de begroting besproken wordt is het zaak oplettend te zijn daarna zit je vast aan de gemaakte afspraken
 2. Het gesprek tussen raad en portefeuillehouder is het belangrijkste kanaal voor grip op het bestuur van een samenwerking
 3. Zonder afstemming met andere raden is het moeilijk een gemeenschappelijk regeling te beïnvloeden

1. De Inhoudelijke benadering houdt in dat de raad zich moet afvragen:

 • Is het de moeite om extra aandacht aan een regeling te besteden
 • Zo ja dan zelf ontwikkelen van een agenda voor de regio
 • Maak duidelijk wat zowel het lokaal als gemeenschappelijk belang is
 • Stel prioriteiten en maak selectief keuzes
 • Verdeel onderling de aandacht over de verschillende regelingen

2. Het gesprek tussen raad en college en de informatievoorziening regelen

 • Instellen van een structureel kader stellend en controlerend debat
 • Benutten van (commissie) voor structurele dialoog
 • Verhelderen informatiebehoefte en professionaliseren info-levering
 • Optrekken met ambtelijke organisatie bij het optimaliseren van het gesprek tussen raad en college

3. Verbinding met andere raden in de samenwerking

 •  Breng de griffies verder in positie
 •  Optimaliseer het gesprek tussen partijen
 •  Kom bijeen als gehele raden
 •  Stel een gezamenlijke commissie in

Dat eens goed nadenken over hoe we hier als Proactief Goirle mee om willen gaan lijkt gezien het toenemend belang van deze samenwerkingen een absolute noodzaak. Deelnemen moet echt inhoud krijgen en democratisch gestuurd en bewaakt kunnen worden door de raad.

06 februari 2019 - Hendrik Dejonckheere

De kapel loopt vol voor A58 en Energietransitie Hart van Brabant

Na een uitvoerig welkom waarbij alle geneugten van Goirle werden genoemd door Burgemeester stappershoef kwamen er twee inleidingen waarin de voortgang van de belanrijkste opdrachten voor onze regio werden toegelicht. 

Het project A58 neemt de brede omgeving van de A58 in ogenschouw wat betreft mogelijkheden voor energiebesparing, inrichtingsoptimalisatie en de mogelijke uitwisselingen in klimaat en energieopdrachten die daarbij tussen de 9 gemeenten van hart van Brabant kunnen plaatsvinden. De A58 is daarvoor opgedeeld in 9 gebieden die stuk voor stuk besproken worden met de aanpalende gemeenten. Voor Goirle betekent het meepraten over De zone langs Riel, het stuk tussen de afrit Tilburg en de brug bij de abcovense dijk en het stuk dat daarop volgt op het driegemeentenpunt met Tilburg en Hilvarenbeek. Dat laatste wordt waarschijnlijk het meest interessant als het over energietransitie opdrachten en natuuropdrachten gaat.

Daarna werd de zaal geconfronteerd met een energietransitieopdracht van 4,2 terrawatt. Het was voor iedereen duidelijk dat, de daken vol leggen met zonnepanelen, slechts een start zou vormen van wat er gerealiseerd moet worden. In Hart van Brabant staan nu minder dan 10 windmolens. Dat zouden er in het formaat van de windmolens langs de A58 zo'n 150 moeten worden. Daarmee werd duidelijk dat zowel het formaat van de windturbines als het kijken naar andere alternatieven niet uit te sluiten valt.

 

In de discussie die volgend werd duidelijk dat de projectgroep wel een idee heeft van de gewenste doorlooptijd om met een voostel naar de raden te komen maar nog geen idee hoe de besluitvorming georganiseerd moet worden. Ook de wijze waarop men de bevolking denkt mee te nemen wordt voorlopig gezien als een rol voor de gemeentes. Hoe we dat kunnen doen in een situatie van onvergelijkbare opdrachten tussen gemeentes om vraag en aanbod met elkaar met elkaar te matchen door onderling taakstellingen of compensaties uit te wisselen behoeft nog verdere studie.

Bij elkaar was het een goed geleide avond in een verouderd  overlegmodel. Wat ook opviel was dat zwaartepunten uit de discussie uit de vorige hart van Brabant radendag zoals snelle fietsroutes in het geheel niet terugkwamen als thema. Voor onze vertegenwoordigers in de stuurgroep Hart van Brabant is er dus nog het nodige om onder de aandacht te brengen. Toch resteert na deze avond een positief gevoel die vooral door de onderlinge sfeer tussen de raadsleden werd bepaald.De bijdrage van Mark van oosterwijk over hoe de klimaatsceptici mee te nemen in deze transitie werd in de naborrel door veel collegae als belangrijk bestempeld.

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.