17 maart 2021 - redactie Pro Actief Goirle

Drukke start van 2021

Proactief heeft een turbulente periode achter de rug.

Dat ligt zowel aan interne als aan externe factoren:

  • Door ziektes en overlijdens is de actieve achterban van Proactief aardig uitgedund.
  • Onze wethouder Marijo Immink moet nu weer voor de tweede keer het vertrek van andere collega’s in het college opvangen.
  • De fractie heeft het door de combinatie van bezuinigingen met een zeer drukke gemeentelijke agenda extreem druk met het voorbereiden van tal van, voor onze partij zeer belangrijke , onderwerpen zoals onder andere:
  1. Toekomst van het jongerenwerk
  2. Beheersen van de kosten van het sociaal domein
  3. Programma water
  4. Omgevingsvisie
  5. Visie op Mobiliteit
  6. Voorbereiding Programma Groen
  7. Woningbouwprogramma en betaalbaarheid van woningen

Het werd pijnlijk duidelijk dat op deze manier Proactief te weinig kan werken om ook in de toekomst in Goirle de  stimulerende rol te blijven spelen waar we als partij voor staan. Dat het bestuur al tijden niet adequaat was bemand, zeker nadat Bert van Velden het raadslidmaatschap van Christel van Neerven had overgenomen speelde daar ook een bepalende rol in.

In de November ledenvergadering is afgesproken dat een nieuw trio kandidaatsbestuursleden de kar wou trekken. Eerste doel de interne organisatie weer op orde brengen en zorgen voor nieuwe leden aanwas met name in de categorie jonger dan 50 jaar.

In de ledenvergadering van 4 Maart is het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Het bestuur gaat nu met alle leden het gesprek aan met als doel zicht te krijgen op de ambitie’s en potentiële bijdragen aan Proactief met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de raadsperiode die daarop volgt.

In april wordt een volgende vergadering gepland om met de leden de conclusies te bespreken. Kortom er is weer leven in de brouwerij.

26 september 2019 - Hendrik Dejonckheere

REKS

Afgelopen woensdag was er radendag van hart van Brabant in het Jan van Besouw met twee centrale thema's: Maatpak en Reks

De regionale Energie en Klimaat strategie moet leiden tot een verbindend bod dat in concept in Juni 2020 en definitief voorjaar 2021 wordt vastgesteld. De aanpak betreft Hart van Brabant als geheel, op basis van de huidige informatie is er behoefte aan 1 TJ aan energie. omdat enigzins begrijpbaar te maken werd dit vertaald in een combinatie van windmolens en zonnepanelen. Mooi is dat in hart van Brabant de K van klimaat integraal bij de oplossing van het energievraagstuk wordt betrokken. Ook als investeringsvehikel voor toekomstige transities.

Deze aanpak is begrijpelijk omdat de maatregelen per 2030 tot resltaat moeten leiden. Alle boodschappen over oplossingen die nu nog niet beschikbaar worden daarmee verschoven naar de opdracht die gerealiseerd moet worden in de periode 2030-2050. Het was een interessante avond waarin bleek dat de eensgezindheid onder de raadsleden een stuk groter is geworden over de onvermijdelijkheid van deze ontwikkeling.

Bedroevend is dat het projectbureau nog steeds niet beschikt over cruciale informatie om plaatsingsbeslissingen goed af te wegen. Er werden een aantal denklijnen gepresenteerd waarin vooral aandacht werd besteed aan de landschappelijke inpassing rekening houdend met het hoofdgebruik van het landschap. (Landbouw, leisure, Natuur) In een 4-tal groepen werden denklijnen vertaatd in plaatsingen van windmolens en zonneparken.

Er werd, niet alleen door ons, opgeroepen om veel sneller met de inwoners van ons gebied in gesprek te gaan om de bewustwording te vergroten en ook de acceptatie van toekomstig te nemen maatregelen te vergroten. 

Er werden 3 denkscenario's gepresenteerd met steeds genuanceerd andere uitkomsten.

1. Verdeel HvB in drie zones waarin achtereenvolgens van Noord naar Zuid landbouw, leisure en natuur centraal staan.

2. Denk in Hubs waarbij de hoogspanningslijnen en het hoofdnet rondom Tilburg het koppelpunt vormt voor grootschalige opwekking

3. Ga uit van een landbouw transitie waarbij de veestapel reductie leidt tot nieuw loofbos met daarin windmolens

 

07 mei 2019 - Hendrik Dejonckheere

Goôlse democratie en de Voorjaarsnota 2019

De kosten voor jeugdzorg en WMO zorgen voor een onvoorziene kostenpost van zo'n 2,5 miljoen euro. Dat noopt de raad tot het opstellen van een plan om dekking voor deze kosten te vinden. Het is spijtig om te moeten constateren dat snel reageren op deze signalen ook dit keer weer uitbleef. Dat we als raad hier iets mee moeten spreekt voor zich. 

Als raad moeten we een zienswijze ontwikklen om dit tekort te dekken. Globaal komt dat er op neer dat er gekozen moet worden om de belastingen te laten stijgen of te bezuinigen op voorzieningen of een combinatie van beide. Meestal leidt dit soort vraagstukken tot een Pavlov reactie. Spontaan schiet de ene partij in de bezuinigingsstand en een andere reageert met: "de kosten mogen best wel iets stijgen". 

De gemeente is er voor haar inwoners, "al" haar inwoners. Het lijkt dan ook een goed idee om in navolging van een aantal andere gemeenten de burgers ook te laten meepraten over de wijze waarop er een oplossing gevonden moet worden voor het nu ontstane tekort. We willen daarom als Proactief bekijken hoe we dit vraagstuk op een verantwoorde wijze  onderwerp kunnen van een publieksinventarisatie onder de goirlese bevolking. 

Volgende week woensdag hebben we als fractie een eerste verkenning van de nu voorliggende mogelijke keuzes en de wijze waarop de Goirlese gemeenschap hierbij betrokken zou kunnen worden. Dat lijkt ons in ieder geval een goede invulling van Goôlse democratie.

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.