26 september 2019 - Hendrik Dejonckheere

REKS

Afgelopen woensdag was er radendag van hart van Brabant in het Jan van Besouw met twee centrale thema's: Maatpak en Reks

De regionale Energie en Klimaat strategie moet leiden tot een verbindend bod dat in concept in Juni 2020 en definitief voorjaar 2021 wordt vastgesteld. De aanpak betreft Hart van Brabant als geheel, op basis van de huidige informatie is er behoefte aan 1 TJ aan energie. omdat enigzins begrijpbaar te maken werd dit vertaald in een combinatie van windmolens en zonnepanelen. Mooi is dat in hart van Brabant de K van klimaat integraal bij de oplossing van het energievraagstuk wordt betrokken. Ook als investeringsvehikel voor toekomstige transities.

Deze aanpak is begrijpelijk omdat de maatregelen per 2030 tot resltaat moeten leiden. Alle boodschappen over oplossingen die nu nog niet beschikbaar worden daarmee verschoven naar de opdracht die gerealiseerd moet worden in de periode 2030-2050. Het was een interessante avond waarin bleek dat de eensgezindheid onder de raadsleden een stuk groter is geworden over de onvermijdelijkheid van deze ontwikkeling.

Bedroevend is dat het projectbureau nog steeds niet beschikt over cruciale informatie om plaatsingsbeslissingen goed af te wegen. Er werden een aantal denklijnen gepresenteerd waarin vooral aandacht werd besteed aan de landschappelijke inpassing rekening houdend met het hoofdgebruik van het landschap. (Landbouw, leisure, Natuur) In een 4-tal groepen werden denklijnen vertaatd in plaatsingen van windmolens en zonneparken.

Er werd, niet alleen door ons, opgeroepen om veel sneller met de inwoners van ons gebied in gesprek te gaan om de bewustwording te vergroten en ook de acceptatie van toekomstig te nemen maatregelen te vergroten. 

Er werden 3 denkscenario's gepresenteerd met steeds genuanceerd andere uitkomsten.

1. Verdeel HvB in drie zones waarin achtereenvolgens van Noord naar Zuid landbouw, leisure en natuur centraal staan.

2. Denk in Hubs waarbij de hoogspanningslijnen en het hoofdnet rondom Tilburg het koppelpunt vormt voor grootschalige opwekking

3. Ga uit van een landbouw transitie waarbij de veestapel reductie leidt tot nieuw loofbos met daarin windmolens

 

07 mei 2019 - Hendrik Dejonckheere

Goôlse democratie en de Voorjaarsnota 2019

De kosten voor jeugdzorg en WMO zorgen voor een onvoorziene kostenpost van zo'n 2,5 miljoen euro. Dat noopt de raad tot het opstellen van een plan om dekking voor deze kosten te vinden. Het is spijtig om te moeten constateren dat snel reageren op deze signalen ook dit keer weer uitbleef. Dat we als raad hier iets mee moeten spreekt voor zich. 

Als raad moeten we een zienswijze ontwikklen om dit tekort te dekken. Globaal komt dat er op neer dat er gekozen moet worden om de belastingen te laten stijgen of te bezuinigen op voorzieningen of een combinatie van beide. Meestal leidt dit soort vraagstukken tot een Pavlov reactie. Spontaan schiet de ene partij in de bezuinigingsstand en een andere reageert met: "de kosten mogen best wel iets stijgen". 

De gemeente is er voor haar inwoners, "al" haar inwoners. Het lijkt dan ook een goed idee om in navolging van een aantal andere gemeenten de burgers ook te laten meepraten over de wijze waarop er een oplossing gevonden moet worden voor het nu ontstane tekort. We willen daarom als Proactief bekijken hoe we dit vraagstuk op een verantwoorde wijze  onderwerp kunnen van een publieksinventarisatie onder de goirlese bevolking. 

Volgende week woensdag hebben we als fractie een eerste verkenning van de nu voorliggende mogelijke keuzes en de wijze waarop de Goirlese gemeenschap hierbij betrokken zou kunnen worden. Dat lijkt ons in ieder geval een goede invulling van Goôlse democratie.

22 februari 2019 - Hendrik Dejonckheere

Grip op samenwerking

Bij de ingekomen stukken van 26 februari komen de volgende stukken voor die betrekking hebben op een vorm van samenwerking:

Brief GGD d.d. 25-1-2019 over Kadernota en beleidsvisie

Brief Regionale Ambulance Voorziening (RAV) kaderbrief begroting 2020
Kaderbrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Kaderbrief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2020

Brief regio Hart van Brabant d.d. 7-2-2019 over Eerste herijking deelbegroting jeugdhulp regio Hart van Brabant 2019

Afgelopen maandag had de raad een interessante bijeenkomst met als thema grip op samenwerking in de praktijk. Deze bijeenkomst speelde in op de verzuchting hoe houden we de sturing en toezicht op samenwerking in de diverse gemeenschappelijke regelingen waarin we als gemeente participeren. Daarbij moet u denken aan o.a: GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Sociale werkvoorziening, Hart van Brabant w.o. Midpoint, Regionale ambulancedienst, de Diamantgroep.

Kern van de aanpak besloeg drie punten:

 1. Stuur op inhoud. Als de begroting besproken wordt is het zaak oplettend te zijn daarna zit je vast aan de gemaakte afspraken
 2. Het gesprek tussen raad en portefeuillehouder is het belangrijkste kanaal voor grip op het bestuur van een samenwerking
 3. Zonder afstemming met andere raden is het moeilijk een gemeenschappelijk regeling te beïnvloeden

1. De Inhoudelijke benadering houdt in dat de raad zich moet afvragen:

 • Is het de moeite om extra aandacht aan een regeling te besteden
 • Zo ja dan zelf ontwikkelen van een agenda voor de regio
 • Maak duidelijk wat zowel het lokaal als gemeenschappelijk belang is
 • Stel prioriteiten en maak selectief keuzes
 • Verdeel onderling de aandacht over de verschillende regelingen

2. Het gesprek tussen raad en college en de informatievoorziening regelen

 • Instellen van een structureel kader stellend en controlerend debat
 • Benutten van (commissie) voor structurele dialoog
 • Verhelderen informatiebehoefte en professionaliseren info-levering
 • Optrekken met ambtelijke organisatie bij het optimaliseren van het gesprek tussen raad en college

3. Verbinding met andere raden in de samenwerking

 •  Breng de griffies verder in positie
 •  Optimaliseer het gesprek tussen partijen
 •  Kom bijeen als gehele raden
 •  Stel een gezamenlijke commissie in

Dat eens goed nadenken over hoe we hier als Proactief Goirle mee om willen gaan lijkt gezien het toenemend belang van deze samenwerkingen een absolute noodzaak. Deelnemen moet echt inhoud krijgen en democratisch gestuurd en bewaakt kunnen worden door de raad.

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.